Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van een school te vergroten. In Nederland is het wettelijk geregeld dat een school een medezeggenschapsraad (MR) heeft.

Winkler Prins heeft een goed functionerende MR, waarin personeel, leerlingen en ouders samen overleggen en meedenken over allerlei onderwerpen die de school aangaan. De MR is gesprekspartner van het bestuur en vergadert hiertoe regelmatig met de bestuurder. Tevens vergadert de MR twee keer per jaar met de Raad van Toezicht.

Voorbeelden van onderwerpen waarover wordt vergaderd zijn het examenreglement, financieel beleid, lessentabellen en vakantieregeling. Afhankelijk van het onderwerp vraagt het bestuur om instemming of advies aan de MR (instemmingsrecht en adviesrecht). Daarnaast kan de MR ook ongevraagd advies geven en zelf gespreksonderwerpen aandragen (initiatiefrecht). Op deze manier zijn ouders, leerlingen en personeelsleden betrokken bij het bepalen van het beleid en kunnen ze invloed uitoefenen op de koers van de school.

Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat het besproken moet worden? Heeft u vragen over de MR? Laat het ons weten door middel van een e-mail of neem contact op met iemand van de MR.

Emailadres MR:

Samenstelling medezeggenschapsraad Winkler Prins schooljaar 2023-2024

Personeelsgeleding:

 • N. Cosovic
 • V. van der Bijl
 • K. Eikenberg
 • R. Huls
 • H. Oosting
 • I. Osinga-Blauw (voorzitter)
 • A. Meuleman (secretaris)
 • A. Vijfschaft

Oudergeleding:

 • C. Abee
 • G. Deekens
 • M. de Jonge
 • M. Trox

Email oudergeleding:

Leerlinggeleding:

 • C. Cijntje
 • F. Moget
 • D. Tatlicioglu
 • R. Udding

Email leerlinggeleding:

Vergaderdata schooljaar 2023-2024:

 • Woensdagavond 27 september 2023
 • Maandagavond 18 december 2023
 • Woensdagavond 28 februari 2024
 • Woensdagavond 10 april 2024
 • Maandagavond 17 juni 2024

Hieronder vindt u meer informatie over de MR en de vastgestelde verslagen van de MR-vergaderingen.