Raad van Toezicht

Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een Raad van Toezicht-model waarbij toezicht en bestuur organiek gescheiden zijn. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de stichting haar doelstellingen realiseert. De Raad van Toezicht is tevens werkgever, klankbord en adviseur van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code Goed Onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs. Er is gekozen voor een eenhoofdig bestuur. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor het nemen van alle beslissingen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en relevante stakeholders.

Leden van de Raad van Toezicht

  • Dhr. R. Schilt, voorzitter
  • Dhr. J. Cooijmans, plv. voorzitter
  • Dhr. J.B. Rijpkema
  • Dhr. J. Vogel
  • Dhr. M. Hovinga
  • Mw. E. Borstlap
  • Mw. C. Bakema

Binnen de Raad van Toezicht zijn 3 commissies actief:

  • Commissie Kwaliteit, Onderwijs & Personeel
  • Auditcommissie
  • Commissie Remuneratie

Algemeen mailadres van de Raad van Toezicht: 

Dhr. J. de Wit is de bestuurder van de Stichting Winkler Prins en vormt het bevoegd gezag: 

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de organisatie van het bestuur van onze school.