Organisatie

Sinds 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een Raad van Toezicht-model, waarbij toezicht en bestuur organiek gescheiden zijn. 

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de stichting haar doelstellingen realiseert. De Raad van Toezicht is ook werkgever, klankbord en adviseur van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code Goed Onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs. Contactgegevens: 

Er is gekozen voor een eenhoofdig bestuur. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor het nemen van alle beslissingen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en relevante stakeholders. Dhr. J. de Wit is de bestuurder van de Stichting Winkler Prins en vormt het bevoegd gezag. Contactgegevens: 

Managementteam

De bestuurder, de deelschooldirecteuren en de stafdirecteuren vormen samen het managementteam. Het onderwijs op onze school is onderverdeeld in zes deelscholen. Iedere deelschool heeft een directeur en een coördinator. De directeur is verantwoordelijk voor alle zaken binnen de deelschool. Samen met de coördinator is de directeur voor ouders en leerlingen het gezicht en het aanspreekpunt van de school.

Deelschooldirecteuren

Dhr. T. Koudstaal, directeur deelschool brugjaar, 

Dhr. M. ten Duis, directeur deelschool mavo, 

Mw. F.E.H. Beekman, directeur deelschool havo, 

Mw. M. de Rooij (MA), directeur vwo,

Mw. D.Y. van Veenhuizen, directeur deelschool kader en basis, 

Mw. I. Jager, directeur school voor praktijkonderwijs, 

Stafdirecteuren

De afzonderlijke deelscholen hebben geen eigen staf, maar worden ondersteund door drie centrale stafafdelingen.

Dhr. A. Dijkhuis, stafdirecteur Administratie & Advies, 

Dhr. F. Warntjes, stafdirecteur Facilitaire dienst/Netwerk en Systeembeheer ICT, 

Mw. I. Jager, stafdirecteur Leerlingbegeleiding, 

Onderwijsondersteunend personeel

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit conciërges, kantinemedewerkers, onderwijsassistenten, medewerkers van verschillende stafdiensten en vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor – soms op de achtergrond, soms meer zichtbaar – dat de organisatie van onze school en het onderwijs soepel loopt.