Bij wie kan ik terecht?

In welke deelschool je ook zit, de medewerkers van Winkler Prins zetten zich in om je prettig en veilig te voelen op onze school en het beste uit je zelf te halen. Wij willen graag met jou in gesprek blijven. Als je ergens mee zit, kun je altijd contact opnemen met iemand van de school: met je mentor, een docent, de directeur van je deelschool of andere medewerkers bij wie je je op je gemak voelt. 

De mentor 

De mentor neemt een belangrijke plaats binnen de begeleiding van de leerlingen in. De mentor is degene die het grootste gedeelte van de begeleiding voor zijn rekening neemt. De voornaamste bezigheden van de mentor zijn: 

  • het begeleiden van de mentorgroep; 
  • helpen bij problemen; 
  • het geven van extra leerhulp en keuzebegeleiding; 
  • het onderhouden van contacten met de ouders.

De docent 

De docent is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de leerlingen tijdens de lessen en de activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om het overbrengen van de inhoud van het vak, maar ook om begeleidingsaspecten van de leerling of de groep. 

De leerlingbegeleider 

Leerlingen met persoonlijke problemen kunnen deze met de mentor bespreken. Soms zijn de problemen zo ernstig dat ze door hun mentor niet zijn op te lossen. De leerling kan dan aankloppen bij de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider kan helpen bij het voorkomen van problemen, helpen problemen op te lossen en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de leerlingbegeleiders van de deelscholen staan vermeld bij de deelscholen op de Onderwijs-pagina’s

De loopbaanbegeleider/decaan 

De loopbaanbegeleider/decaan begeleidt het proces van de vakkenpakketkeuze, studie- en beroepskeuze. Naast de directeur en mentor is de loopbaanbegeleider/decaan een vertrouwde gesprekspartner voor elke leerling. 

Het ondersteuningsteam 

Het ondersteuningsteam is een netwerk van medewerkers binnen de school. Als een mentor zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling, kan hij dit aankaarten bij het ondersteuningsteam. Binnen het team wordt vastgesteld of extra begeleiding van een leerling (binnen of buiten de school) gewenst of noodzakelijk is. Het is de taak van het ondersteuningsteam docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en eventueel het vervolgtraject voor deze leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij het Zorg- en Adviesteam (ZAT). Elke locatie heeft een eigen ondersteuningsteam. Verder kan hulp worden aangeboden via de orthopedagoog/schoolpsycholoog, het Centrum voor Jeugd en Gezin, en is er begeleiding bij verzuim. 

De vertrouwenspersonen

Iedere leerling verdient een fijne schoolperiode. Toch kan het voorkomen dat jij ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, agressie, geweld of andere ongewenste intimiteiten ervaart. Dan is het fijn dat je bij iemand terechtkan om daarover te praten. In dat soort gevallen kan je een beroep doen op één van onze vertrouwenspersonen. Naast ondersteuning bieden zij een luisterend oor voor alle situaties waar jij als leerling tegenaan loopt. De vertrouwenspersonen zijn:

De vertrouwenspersonen zijn ook te bereiken via: 

Ouders kunnen ook terecht bij onze vertrouwenspersonen.

In deze video leggen meneer Van de Bijl en mevrouw Smit uit hoe ze je kunnen helpen.

Het Zorg- en Advies Team (ZAT)

Het ZAT is een netwerk van hulpverlenende instanties rond de school. Deze instanties zijn onder andere de politie, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en jeugdhulpverlening. Dit netwerk komt maandelijks op school bijeen. Vanuit de school nemen leden van de ondersteuningsteams deel aan de besprekingen. Binnen het ZAT worden leerlingen besproken van wie de problematiek voor de school te groot wordt om zelf te kunnen behandelen. Het netwerk kan de school en de leerling ondersteunen door inbreng van expertise. Ook kan een instantie binnen het netwerk een deel van de zorg overnemen.

De orthopedagoog/schoolpsycholoog

De orthopedagoog/schoolpsycholoog geeft begeleiding wanneer er sprake is van grote leer- en ontwikkelingsproblemen en kan hulp bieden bij grote sociale problemen. Doorverwijzing naar de orthopedagoog/schoolpsycholoog gebeurt via het ondersteuningsteam. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Winkler Prins maakt deel uit van het netwerk Centrum Jeugd en Gezin. Alle vragen over jeugd en gezin, bijvoorbeeld over opvoeding en vol- wassen worden, kunnen gesteld worden aan het CJG. Wanneer u als ouder, verzorger of leerling bij de school komt met vragen, kan de school op het gebied van onderwijs en ondersteuning daar antwoord op geven en/of doorverwijzen naar het CJG als het niet-school-gerelateerde zorgvragen zijn.