Nationaal Programma Onderwijs

Schoolprogramma in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet heeft op 17 februari 2021 het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aangekondigd om leerlingen, ondanks de coronacrisis, alle kansen te bieden op volwaardig en goed onderwijs én een goede toekomst. In de brief van februari 2022 heeft Minister Wiersma de scholen geïnformeerd over de het feit dat het NPO een langere looptijd zal krijgen en dat de bedragen zijn aangepast.

Bij de praktische uitvoering van het programma wordt uitgegaan van de professionaliteit en kennis over de leerlingen in de schoolteams. Hiervoor is er naast financiële middelen ook inhoudelijke ondersteuning en informatie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toegezegd.

De menukaart met effectieve interventies blijft het uitgangspunt waaruit scholen keuzes kunnen maken bij de uitvoering van het NPO. Deze interventies zijn gericht op het directe contact met de leerling, bijvoorbeeld om opgelopen leervertragingen snel te kunnen wegwerken, maar ook op langere termijn interventies gericht op een duurzame verhoging van de interne kwaliteit. Denk hierbij aan zaken als schoolontwikkeling of extra ondersteuning van docenten, zoals scholing om leerlingen passende ondersteuning te kunnen bieden.

Daarnaast is het de bedoeling dat er binnen de school door deelscholen wordt samengewerkt en dat er gebruik wordt gemaakt van de kennis, expertise en middelen die bij gemeente en het samenwerkingsverband beschikbaar zijn, al dan niet in het kader van het NPO.

De oproep vanuit het ministerie is om bij de planvorming in het kader van NPO vooral aan te sluiten bij de doelen uit het strategisch beleid van de school zoals deze is beschreven in onze visie op onderwijs:
goed onderwijs bereidt leerlingen voor op het maken van keuzes, gedurende hun opleiding en gericht op hun verdere leven. Wij dagen leerlingen uit verantwoording te nemen voor deze keuzen en ondersteunen hun daarbij met onderwijs dat boeit en dat past bij de hedendaagse ontwikkelingen in de maatschappij (SBP Winkler Prins 2018-2022).

Alle scholen maken jaarlijks een schoolscan waarin wordt geïnventariseerd hoe het staat met de door leerlingen opgelopen vertragingen. Aan de hand van deze scan stelt de school een activiteitenplan op. Hierin worden interventies gekozen en wordt er een plan gemaakt voor de besteding van de extra middelen voor het daarop volgende schooljaar.

Bekijk hier het schoolprogramma NPO van onze school.