Privacy

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese wet is in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gekomen. De nieuwe verordening brengt voor Winkler Prins een aantal nieuwe verplichtingen met zich mee, waardoor de privacy voor ouders, leerlingen en medewerkers beter geborgd zal worden.

Om ervoor te zorgen dat er binnen Winkler Prins wordt gehandeld conform de AVG, hebben wij een Informatie- en privacybeleid (IBP) ontwikkeld. Het beleidsdocument beschrijft het IBP-beleid zoals dat binnen de school in ontwikkeling is. Het is de basis om processen, richtlijnen en procedures rondom IBP en de communicatie eromheen uit te werken en vast te leggen. De komende jaren wordt het IBP-beleid doorontwikkeld en aangepast, op basis van verworven expertise, voortschrijdend inzicht en eventuele aanpassingen in de wet. Daar waar nodig wordt ook de medezeggenschap betrokken voor advies of instemming.

Een van de verplichtingen die de AVG met zich meebrengt, is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). U kunt de FG bereiken via .

Verder is binnen Winkler Prins de functionaris IBP het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en ouders, met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging. 

Voor vragen, suggesties of meldingen betreffende privacy kunt u contact opnemen met onze functionaris IBP via