Onze school

lijn

Wie zijn we

Winkler Prins bestaat al sinds 1866. Op initiatief van Anthony Winkler Prins opende Veendam in dat jaar als eerste plattelandsgemeente in Nederland de deuren van de Hogere Burgerschool. De huidige Winkler Prins is ontstaan door fusies met andere scholen in Veendam.

Winkler Prins is een openbare school, die alle vormen van voortgezet onderwijs in huis heeft: van gymnasium tot en met praktijkonderwijs. De school vervult een regiofunctie, waardoor ook veel leerlingen uit de gemeenten Aa & Hunze, Pekela en Hoogezand/Sappemeer de weg naar onze opleidingen weten te vinden.

Het uitgangspunt is dat jongeren graag naar Winkler Prins gaan. De school biedt een warm klimaat met een positieve, uitdagende, plezierige en goed gestructureerde leeromgeving. Er is optimale begeleiding en een sluitende hulpstructuur. Verder heeft de school veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten, waaronder sporttalentontwikkeling, internationalisering, stages, culturele en maatschappelijke activiteiten. De school heeft zelfs een eigen orkest, de Winkler Prins Harmonie.

Leerlingen kunnen bij Winkler Prins rekenen op:

  • een warm leer- en werkklimaat;
  • een veilige, uitdagende, plezierige leeromgeving;
  • een breed onderwijsaanbod van hoge kwaliteit;
  • een goede begeleiding en hulp waar nodig.

Missie/Visie

Onze missie en visie staan uitvoerig verwoord in ons Strategisch Beleidsplan 2014-2018. Wij willen een school zijn met aantrekkingskracht voor leerlingen en medewerkers en staan voor een open en transparante communicatie op alle niveaus binnen en buiten de school. De kernboodschap van ons Strategisch Beleidsplan is: Winkler Prins: Onderwijskundig cultureel erfgoed in de Veenkoloniën, eigentijds en toekomstgericht.

Winkler Prins is een school:

– in dialoog
– waar mensen leren met plezier
– waar mensen werken met plezier
– voortbouwend op kwaliteit

Winkler Prins heeft vier kernwaarden benoemd als uitgangspunt. Deze vormen de basis voor het samen realiseren van de aantrekkelijke, ambitieuze leer- en werkomgeving:

– authentiek
– respectvol
– betrokken
– kwaliteitsgericht

Hoe zijn we georganiseerd

Toezicht, bestuur en management binnen Stichting Winkler Prins
Vanaf 2017 is Winkler Prins een zelfstandige stichting. Bij de oprichting van de stichting is gekozen voor een Raad van Toezichtmodel waarbij toezicht en bestuur organiek gescheiden zijn. De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de stichting haar doelstellingen realiseert. De Raad van Toezicht is tevens werkgever, klankbord en adviseur van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code Goed Onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs. Er is gekozen voor een eenhoofdig bestuur. De bestuurder vormt het bevoegd gezag en krijgt daarmee de verantwoordelijkheid voor het nemen van alle beslissingen. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en relevante stakeholders.

Leden van de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht zijn 3 commissies actief:

  • Commissie Kwaliteit, Onderwijs & Personeel
  • Commissie Huisvesting, Financiën & Formatie
  • Commissie Remuneratie.

Contactgegevens Raad van Toezicht
Mail: raadvantoezicht@winklerprins.nl

Bestuurder en bevoegd gezag
Dhr. F. Vinke is de bestuurder van de Stichting Winkler Prins en vormt het bevoegd gezag.
f.vinke@winklerprins.nl

Documenten
Meer informatie over de Raad van Toezicht is beschikbaar via onze website: https://winklerprins.nl/infocentrum/

Managementteam
De bestuurder, de deelschooldirecteuren en de stafdirecteuren vormen samen het managementteam.

Managementteam: deelschooldirecteuren stafdirecteuren

Deelschooldirecteuren
Het onderwijs op onze school is onderverdeeld in zes deelscholen (zie schema). Iedere deelschool heeft een directeur en een coördinator. De directeur is verantwoordelijk voor alle zaken binnen de deelschool. Samen met de coördinator is de directeur voor ouders en leerlingen het gezicht en het aanspreekpunt van de school.

Mw. I. Jager, directeur deelschool brugjaar, g.jager@winklerprins.nl
Mw. A. de Jong, directeur deelschool vwo, a.de.jong@winklerprins.nl
Dhr. H. Bruins, directeur deelschool havo, h.bruins@winklerprins.nl
Dhr. M. Wiersma, directeur deelschool mavo, m.wiersma@winklerprins.nl
Mw. D.Y. van Veenhuizen, directeur deelschool kader en basis, dy.v.veenhuizen@winklerprins.nl
Mw. A. Stuut, directeur deelschool praktijkonderwijs, ae.stuut@winklerprins.nl.

Stafdirecteuren
De afzonderlijke deelscholen beschikken niet over een eigen staf, maar worden ondersteund door de drie centrale stafafdelingen.
Dhr. A. Dijkhuis, interim stafdirecteur Registratie & Informatie/HR, a.dijkhuis@winklerprins.nl
Dhr. F. Warntjes, interim stafdirecteur Facilitaire dienst/Netwerk en Systeembeheer ICT, f.warntjes@winklerprins.nl
Dhr. A. Pot, interim stafdirecteur leerlingbegeleiding, a.pot@winklerprins.nl

Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit conciërges, kantinemedewerkers, onderwijsassistenten, medewerkers van verschillende stafdiensten en vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor, soms op de achtergrond, soms voor anderen meer zichtbaar, dat de organisatie van onze school en het onderwijs soepel loopt

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. Onze school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad. Deze medezeggenschapsraad heeft drie geledingen: personeel (50%), ouders (25%) en leerlingen (25%). De Wet op de Medezeggenschap (WMS) geeft naast personeel ook aan ouders en leerlingen veel rechten en inspraak op het beleid van de school. Via de Medezeggenschapsraad kunt u invloed uitoefenen op de koers van onze school. Voor meer informatie nodigen we u graag uit contact op te nemen via e-mail mr@winklerprins.nl.

Meer informatie en vastgestelde verslagen zijn te vinden onder het tabblad Infocentrum op deze site.

Voorzitter MR: Mw. W.E.M. Biezen
Secretaris MR: Dhr. J. Barth

Ouderraad

Taken ouderraad
De leden van de ouderraad helpen bij en denken mee over het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school. De ouderraad heeft geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie, bij elke vergadering is een directeur deelschool aanwezig. Twee leden van de ouderraad zijn ook lid van de medezeggenschapsraad.

De ouderraad ontvangt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de ouderraad geïnformeerd over wat er leeft in de schoolorganisatie en kan zij dit uitdragen naar de ouders.

Hoe werkt de ouderraad?
De ouderraad vergadert tien keer per jaar en onderdeel van elke vergadering is het behandelen van een thema, waarvoor (indien van toepassing) een deskundige wordt uitgenodigd. Jaarlijks organiseert de ouderraad samen met de school een thema-avond voor alle ouders. Het doel van deze avonden is informatie verstrekken aan ouders met kinderen in de middelbare schoolleeftijd, en ouders in de gelegenheid stellen van gedachten te wisselen over het thema van die avond. Er wordt steeds gezocht naar een onderwerp dat voor alle groepen relevant is.

Daarnaast zijn op het jaarlijkse open huis enkele ouderraadsleden aanwezig om uitleg te geven over de ouderraad en ook bij de diploma-uitreiking op de deelscholen zijn twee ouderraadsleden aanwezig.

Organisatie ouderraad
De ouderraad bestaat uit maximaal 17 leden. De namen en telefoonnummers van de leden van de ouderraad zijn vermeld in de schoolgids Winkler Prins. Deze is te vinden in het Infocentrum. De ouderraadsvergaderingen zijn openbaar.

Contact
ouderraad@winklerprins.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van Winkler Prins bestaat uit leerlingen van verschillende deelscholen. Zij behartigen jouw belangen en kijken naar de gang van zaken op school en beoordelen deze. De leerlingen bespreken ideeën met de schoolleiding en organiseren onder andere feesten voor leerlingen. Daarnaast is de raad betrokken bij maatschappelijke activiteiten.

Je kunt de leerlingenraad bereiken via:
Chantal Hörster, voorzitter: hkchantale@gmail.com
Hui-Ling Li, secretaris: llrwpboven@gmail.nl
Twitter: @LLR_WP

Werken bij de Winkler Prins

We leven in een veranderende wereld. Een actieve ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook persoonlijke groei van onze medewerkers vinden we belangrijk. Jaarlijks formuleren zij daarom een uitdagende, grensverleggende wens, in relatie tot de beleidsdoelen van de school.

De medewerkers dragen bij aan de ontwikkeling van het team en van de leerlingen en aan een vriendelijke teamgeest in een open en inspirerende sfeer. Zij zijn trots op hun werk en hun team.

Wij zijn een school met aandacht voor loopbaanontwikkeling en loopbaanperspectief.
Ook nieuwe medewerkers kunnen bij ons rekenen op een uitstekende begeleiding.

Klik op vacatures voor een leuke baan op een sfeervolle school met enthousiaste medewerkers.

Inspectie/resultaten

De inspectie van de school houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en een rechtmatige besteding van middelen.

Onze school is ondergebracht bij:
Rijksinspectiekantoor voor het Voortgezet Onderwijs in Zwolle.
Adres: Postbus 10048, 8000 GA Zwolle

Meer informatie is te vinden op:www.onderwijsinspectie.nl en Scholen op de kaart.

Opbrengstenkaart
Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een opbrengstenkaart. Deze opbrengstenkaart geeft algemene informatie over de school, de verdeling van de leerlingen over de opleidingen en gegevens over het aantal opbrengsten van het onderwijs zoals:

  • Het rendement van de onderbouw;
  • Het doorstroompercentage;
  • Het slagingspercentage.

Deze gegevens worden vergeleken met landelijke cijfers. Op deze wijze kunt u een beeld krijgen van het rendement van de school ten opzichte van andere scholen.

Examenresultaten
Traditiegetrouw kent Winkler Prins goede examenresultaten. De percentages verhouden zich goed tot het landelijk gemiddelde. De slagingspercentages in 2017 zijn:

Vmbo basis: 100% (62 geslaagde kandidaten)
Vmbo kader: 96,3% (103 geslaagde kandidaten)
Mavo: 98,9% (93 geslaagde kandidaten)
Havo: 89,5% (94 geslaagde kandidaten)
Vwo: 93,7% (59 geslaagde kandidaten)

Het schoolgemiddelde komt daarmee op 95,3% geslaagde leerlingen.