Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Winkler Prins, ingeschreven in het handelsregister bij Winkler Prins onder nummer 67188877, inzake de website Winklerprins.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Winkler Prins door middel van verwerkingen via onze website Winklerprins.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Winkler Prins respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Winkler Prins.  U dient zich ervan bewust te zijn dat Winkler Prins niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan, bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten
Wanneer leerlingen bij ons staan ingeschreven, vragen we u om persoonsgegevens van de leerling en de ouders/verzorgers te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het leerlingsysteem van Winkler Prins en gebruikt worden om optimaal onderwijs te kunnen bieden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Winkler Prins verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Studieresultaten
 • Absentieregistraties
 • Foto
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Medische gegevens 
 • Gegevens wettelijke vertegenwoordiger
 • Leerlingvolgsysteem
 • Gegevens elektronische leeromgeving (ELO) 
 • Inloggegevens
 • Specifieke schoolgegevens (mentor en/of zorgcoördinator) 
 • Extra informatie inzake begeleiding
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Winkler Prins verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van leerling administratie en personeelsadministratie.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Winkler Prins worden gebruikt om u te informeren over ontwikkelingen op de school van het Winkler Prins. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Winkler Prins-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Winkler Prins.

Geautomatiseerde besluitvorming
Winkler Prins neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Winkler Prins) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Winkler Prins verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Winkler Prins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winkler Prins en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Winklerprins.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Winkler Prins wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn
Winkler Prins bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over 
Cookies

Winkler Prins gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door jouw browser kan worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Winkler Prins neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
info@winklerprins.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Winkler Prins. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.