Passend onderwijs

We begeleiden en ondersteunen leerlingen in hun ontwikkeling en bereiden hen voor op een zo zelfstandig mogelijke plaats in onze samenleving. Hiertoe bieden we hen passend onderwijs, waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van elke individuele leerling. 

Onze school biedt alle leerlingen ondersteuning in de vorm van het basisarrangement. Daarnaast krijgen sommigen verdiepende of intensieve basisondersteuning bij het bereiken van hun onderwijskundige en/of leergebiedoverstijgende doelen. Leerlingen die meer nodig hebben, krijgen dit in de vorm van maatwerkarrangementen. Voor hen wordt in overleg met henzelf, ouders en docenten een ontwikkelingsperspectiefplan (OOP) opgesteld.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten hieruit zijn: 

  • scholen voor regulier en speciaal onderwijs werken samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen;
  • scholen hebben zorgplicht om een leerling op de meest passende onderwijsplek te plaatsen. Dit hoeft niet de eigen school te zijn maar kan ook op een andere plek in het samenwerkingsverband of daarbuiten; 
  • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning en zorg aan leerlingen.

Het schoolbestuur van Winkler Prins werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 (SWV). Op de website van het samenwerkingsverband Groningen Ommeland 20.02 (SWV) vind je meer informatie over het Passend Onderwijs. 

Extra ondersteuning

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school in de buurt kunnen gaan. Sinds 1augustus 2014 kunnen ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan ondersteuning in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Ook Winkler Prins heeft een schoolondersteuningsprofiel

Huiswerkbegeleiding

Winkler Prins biedt huiswerkbegeleiding aan op twee locaties: Raadsgildenlaan 1 en J.G. Pinksterstraat. Nadere informatie hierover is op te vragen bij de directeur van de deelschool.