Coronanieuws

Update 15 januari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers,
 
Eerder deze week informeerde ik jullie over het besluit van het kabinet om de lockdown met drie weken te verlengen. De consequentie is dat de scholen tot in ieder geval 8 februari dicht blijven.

Hoe zat het ook al weer: wie mag wel naar school?

Ook in de verlengde lockdown geldt dat het kabinet voor een aantal situaties een uitzondering maakt, bedoeld om specifieke groepen leerlingen de mogelijkheid te geven fysiek onderwijs te krijgen. Het gaat dan om
 
•    leerlingen in een examenjaar;
•    leerlingen in het voorexamenjaar die schoolexamens moeten maken;
•    leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo (kader/basis 3 + 4) en de praktijkschool, ongeacht het leerjaar;
•    leerlingen in kwetsbare posities, bijvoorbeeld bij een onveilige thuissituatie.

De anderhalvemetermaatregel wordt nu heel belangrijk

Een verandering ten opzichte van de huidige situatie, is dat ook leerlingen verplicht worden de onderlinge afstand van anderhalvemeter te hanteren, niet alleen naar medewerkers maar ook naar elkaar. Deze maatregel treedt per direct in werking. We zullen hier vanaf maandag ook streng op toe moeten zien.

De anderhalvemeterafstand is geen vervanging van het mondkapje 

Het mondkapje moet nog steeds gedragen worden buiten de klas en in lessen waarbij door het lokaal wordt bewogen, bijvoorbeeld bij de praktijklessen.

Het dilemma onderwijs/besmettingsgevaar 

We blijven worstelen met een dilemma. Aan de ene kant willen we het onderwijs in het belang van de leerlingen graag zoveel mogelijk op school blijven aanbieden. Aan de andere kant maken velen zich zorgen over het besmettingsgevaar dat men loopt wanneer men op school aan het werk is.

Het blijft intensief werken voor leerlingen en medewerkers (en ouders)

De afgelopen dagen is overlegd hoe we op een goede manier invulling kunnen geven aan de nieuwe richtlijnen. We hebben daarbij ook de ervaringen van de afgelopen weken meegenomen. Belangrijk punt is de schermtijd voor leerlingen en medewerkers (de tijd die je voor een beeldscherm doorbrengt). Wanneer het rooster volledig digitaal moet blijven doorgaan, is dat te intensief en te belastend voor leerlingen en medewerkers. Het is nodig om daar aandacht te besteden om er voor te zorgen dat iedereen niet alleen vandaag, maar ook de komende maanden goed kan blijven meedoen.

Het onderwijs op school gaat door, in aangepaste en afgeschaalde vorm

We blijven het onderwijs op school aanbieden aan de hierboven genoemde doelgroepen, maar wel in afgeschaalde vorm en met aanpassingen:

  • Klassensplitsing: de anderhalvemeterafstandregel zorgt ervoor dat grotere klassen gesplitst moeten worden, soms in drieën. We willen dit oplossen door klassen over meerdere lokalen te verspreiden en/of in de gymzalen of kantines onder te brengen;
  • Beperken van het aantal verplaatsingen: we willen het aantal verplaatsingen zoveel mogelijk beperken. We willen daarmee het aantal onderlinge contacten beperken. Dat kan betekenen dat leerlingen zo weinig mogelijk van lokaal wisselen en tijdens de pauze in het lokaal moeten blijven.
  • Vermindering van het aantal lesuren: vanwege de intensiteit van onderwijs in deze periode zal binnen alle deelscholen worden gekeken naar vermindering van het aantal lesuren. Dit wordt binnen de deelscholen verder uitgewerkt.

Het online thuisonderwijs blijft ook gewoon doorgaan, maar met aanpassingen:

  • Vermindering aantal lesuren: vanwege het teveel aan schermtijd is binnen alle deelscholen gekeken naar het verminderen van het aantal lessen. Er blijft nog steeds een stevig rooster staan maar wel met minder lessen. Dit wordt binnen de deelscholen verder uitgewerkt. 
  • De les blijft 50 minuten: de lessen blijven 50 minuten lang maar er zal nog meer ingezet worden op differentiatie binnen de les, de mogelijkheid voor leerlingen om hun huiswerk alvast te maken of om even de benen te strekken. De uitwerking daarvan is afhankelijk van het type les en andere omstandigheden en het is aan de docenten dit verder uit te werken.

Het nieuwe rooster

Het mag duidelijk zijn dat deze aanpassingen grote impact hebben op het rooster. Er is de afgelopen dagen (en deels ook ‘s nachts) al volop gewerkt aan het nieuwe rooster. De gewijzigde roosters zijn uiterlijk zaterdagochtend bekend. Het nieuwe rooster gaat dan vanaf maandag 18 januari gelden.

Tot slot

Vanuit de deelscholen komt nog aanvullende informatie, meer specifiek gericht op de leerlingen van die deelschool. We zullen allemaal even moeten wennen aan de nieuwe omstandigheden. Ik hoop dat we met deze aanpassingen een goede middenweg hebben gevonden tussen wat kan en wat moet. 

Met vriendelijke groeten,

Ferdinand Vinke
Bestuurder

Update 8 januari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

De eerste week van het onderwijs tijdens de tweede lockdown zit erop. Graag informeer ik jullie over de belangrijkste zaken die spelen.

Laat ik beginnen met het uitdelen van complimenten aan onze leerlingen en medewerkers. Er is weinig verzuim en er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. De ervaringen met zowel de online lessen als de lessen op school zijn positief. We merken dat er na de eerste lockdown geweldige stappen zijn gezet in de manier waarop medewerkers en leerlingen omgaan met het afstandsonderwijs. We plukken daar nu de vruchten van.

Deze week heeft RTV Noord een artikel geschreven over de wijze waarop onze docenten zich inspannen om de lessen zo goed mogelijk door te laten gaan. Je leest het hier.

Storing Magister opgelost

Eerder deze week informeerden wij jullie over een storing bij de webversie van Magister. Inmiddels is de storing opgelost en is de verbinding met Magister weer stabiel.

Winterschool

De eerste ronde Winterschool is voor de kerstvakantie afgesloten. Volgens onze planning start de tweede periode van de Winterschool op 22 januari. Er is opnieuw veel belangstelling om deel te nemen. Maar de genoemde datum is onder voorbehoud, omdat we nog niet zeker weten hoe de situatie rondom corona zich ontwikkelt. We wachten daarom eerst de uitkomst van de persconferentie aanstaande dinsdag af.

Zaken om rekening mee te houden

We wijzen iedereen er nogmaals op dat de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht blijven en dat het extra van belang is dat deze worden nageleefd. Ook wanneer een huisgenoot/gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft en er nog geen testuitslag is, blijven alle huisgenoten/gezinsleden thuis. Zie bijgaande link van de GGD voor meer informatie: https://www.ggdsamengezond.nl/testen/thuisblijven-tot-de-uitslag/

Vervolg

De strenge lockdown geldt voor het onderwijs in ieder geval tot 18 januari 2021. Dinsdag 12 januari zal premier Rutte vertellen wat er daarna gaat gebeuren. Dan zal bekend worden gemaakt of er eventuele versoepelingen komen of juist een verlenging van de lockdown.

Ik hoop jullie met deze update weer op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste zaken die spelen op school. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.

met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
bestuurder

Update 17 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

Eerder deze week informeerde ik jullie over hoe we deze week het onderwijs aanbieden nadat de rijksoverheid had besloten dat het onderwijs voor de periode van 16 december tot 18 januari de deuren moet sluiten. Ik heb toen ook aangegeven jullie later deze week nader te informeren over de gang van zaken in de periode na de kerstvakantie tot maandag 18 januari, de datum waarop de school weer open gaat.

De mededeling over de sluiting van scholen en dan vooral de uitzonderingen op deze sluiting heeft voor veel verwarring gezorgd. Verwarring op scholen, bij leerlingen en ouders en in het publieke debat. Ondertussen is vanuit de rijksoverheid meer duidelijkheid gekomen. Ik kan jullie dan nu ook beter informeren over wat jullie kunnen verwachten voor de periode na de kerstvakantie tot 18 januari.

Onderwijs van 4 tot 18 januari 2021

De algemene regel is dat scholen voor voortgezet onderwijs tussen 4 januari en 18 januari gesloten zijn. Alle lessen worden volgens rooster online gegeven behalve voor de volgende uitzonderingen:

  1. Alle lessen van examenklassen moeten fysiek op school doorgang vinden. Het gaat dan om basis 4, kader 4, mavo 4, havo 5 en vwo 6.
  2. Alle praktijklessen moeten fysiek op school doorgang vinden. Het gaat dan om de praktijklessen binnen de deelschool kader/basis en de praktijkschool.
  3. Voorexamenklassen kunnen wel naar school maar alleen voor toetsen die onderdeel zijn van het schoolexamen.
  4. Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden, moeten ook op school opgevangen kunnen worden.

Wij zijn verrast door de verplichting om alle examenklassen op school te laten komen voor de lessen. Samen met veel andere schoolbesturen waren we in de veronderstelling dat er door de school ook gekozen kon worden voor online onderwijs voor de examenklassen. We hadden ons daarop voorbereid en hebben ingeschat dat dat voor een relatief korte periode van twee weken een goed alternatief zou zijn. Daarnaast zou het veel medewerkers ook rust geven te weten dat zij gedurende de twee weken na de kerstvakantie niet in fysiek contact zouden hoeven komen met anderen en zo geen potentieel besmettingsgevaar lopen. Er is hier bij medewerkers veel zorg over.

De minister heeft deze ruimte echter niet geboden. Het belang van onderwijs op school aan examenleerlingen die vorig jaar ook al achterstanden opgelopen zouden hebben, is zo groot dat de minister dit besluit heeft genomen. Om het diploma voor deze leerlingen niet te veel aan waarde te laten inboeten, moet het onderwijs aan deze leerlingen doorgaan.

Dit alles betekent dat alle lessen van de examenklassen en de praktijklessen van de deelschool basis/kader en de praktijkschool doorgaan volgens rooster. Uiteraard kunnen daar altijd roosterwijzigingen op van toepassing zijn. Die worden dan gecommuniceerd op de gebruikelijke wijze.

Leerlingen die voor schoolexamens naar school moeten komen worden daar voor uitgenodigd. Bij geen bericht, kom je niet naar school. Leerlingen in kwetsbare posities kunnen per mail aangemeld worden via de mentor of de deelschooldirecteur.

Docenten zullen gedurende deze twee weken moeten schakelen tussen fysiek onderwijs en onlineonderwijs, op school dan wel vanuit huis. Ik vraag om begrip voor de lastige omstandigheden waaronder zij hun werk moeten verrichten.

De ervaring leert dat de aangekondigde maatregelen ook kunnen veranderen. Het is dus niet uit te sluiten dat tussentijdse aanpassingen gaan gelden. Als dat zo is, informeer ik jullie zo spoedig mogelijk. Tot nader bericht gelden deze afspraken.

Aanpassing centraal eindexamen

Ondertussen is gisteren ook het bericht binnengekomen dat de minister heeft besloten het centraal eindexamen voor de algemeen vormende vakken aan te passen. Deze centrale examens kunnen dit schooljaar gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra, derde tijdvak in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Dat staat in de brief die minister Slob op 16 december 2020 naar de Tweede Kamer stuurde. Na de kerstvakantie worden jullie hierover nader geïnformeerd.

Ten slotte

Ik ben mij ervan bewust dat al deze maatregelen veel vragen van ieders geduld en aanpassingsvermogen, zowel op school als thuis. Het is een lang en slepend jaar geweest voor ons allemaal. Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en de support die we hebben mogen ervaren. Niet iedereen was het altijd overal mee eens, maar uiteindelijk zijn we er in gesprek meestal goed uitgekomen.

We hebben elkaar volgend jaar weer hard nodig om ervoor te zorgen dat onze leerlingen succesvol het schooljaar kunnen afronden. Ik reken daarbij weer op ieders inzet.

Ik hoop dat de vakantie ons allen de rust en de ruimte geeft om even de aandacht aan andere zaken te kunnen schenken dan school en alles wat er mee te maken heeft.

Tot slot wens ik ieders fijne feestdagen en een gezond 2021.

Met vriendelijke groeten,

Ferdinand Vinke
Bestuurder

20201215 updates 14 en 15 december 2020

20201130 update 30 november 2020

20201027 update 27 oktober 2020

20201003 update 3 oktober 2020