Updates coronavirus (tot en met 10 april)

Vanaf 10 april zijn de updates verhuisd naar de Coronanieuws-pagina.

Update coronavirus 10 april 14.00 uur

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen

Het is bijzonder hoe snel de uitzonderlijke omstandigheden toch beginnen te wennen. Langzamerhand veranderen nieuwe werkwijzen en communicatiekanalen in herkenbare patronen. Er is in een maand heel veel gebeurd. Toch kijken we allemaal uit naar het moment waarop we de school weer kunnen opstarten. Het digitale thuisonderwijs biedt ongekende kansen, nu en in de toekomst, maar het is geen vervanging voor het persoonlijke contact tussen medewerker, leerlingen en ouders. Maar goed, de opdracht is: ‘houd vol’ en dat moeten we dan ook maar doen. Ik stuur jullie deze update met een aantal interessante wetenswaardigheden die deze week bekend werden.

Voortgang examens: bekendmaking nieuwe slaag-zakregeling

Zoals jullie al weten komt het centraal examen (CE) dit schooljaar te vervallen. Het ministerie van OCW heeft op 8 april nadere informatie over de nieuwe slaag-zakregeling bekendgemaakt. Voor onze examenleerlingen betekent dit op hoofdlijnen het volgende:

 • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.
 • De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
 • Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen zijn, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen.
 • Deze aanpassingen zijn in het voordeel van onze leerlingen. Het aantal resultaatsverbeteringstoetsen is één meer dan in een regulier examenjaar. De resultaatsverbeteringstoetsen kunnen alleen maar leiden tot een hoger cijfer.
 • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.
 • Op 4 juni wordt de officiële examenuitslag bekendgemaakt. Dat is dus de uiterlijke dag dat je hoort of je bent geslaagd, gezakt of nog resultaatverbeteringstoetsen kunt doen.

Voor de volledige informatie over de nieuwe slaag-zakregeling verwijs ik naar de Kamerbrief slaag-zakregeling en het Servicedocument vo-examens. Beide documenten staan op onze Downloads-pagina onder het kopje ‘Achtergrondinformatie coronamaatregelen’

De verdere afwikkeling en planning van de schoolexamens tot aan 4 juni wordt verder via de eigen deelschool gecommuniceerd.

Wij denken dat de minister het met deze regeling mogelijk heeft gemaakt dat leerlingen dit jaar het eindexamen op een verantwoorde en zorgvuldige wijze kunnen afronden.

Onderwijs op afstand

De afgelopen weken hebben we geweldige stappen gezet in het organiseren van ons afstandsonderwijs. Er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. We begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie veel van ons allen vraagt. Vanuit het Ministerie van OCW is daarom een overzicht gemaakt van een aantal belangrijke websites die ondersteuning kunnen bieden bij het onderwijs op afstand.

Lenteschool

In de meivakantie en enkele zaterdagen daarna stond de Lenteschool gepland. Tijdens de lenteschool kunnen gemotiveerde leerlingen opgelopen achterstanden in één of twee vakken wegwerken, om zo een grotere kans te hebben om te worden bevorderd. Nu de school in ieder geval tot en met de meivakantie is gesloten, vervalt ook de mogelijkheid voor het organiseren van de Lenteschool. Daarvoor in de plaats, willen wij de komende periode bekijken of het mogelijk is om een Zomerschool te organiseren. Vanzelfsprekend zal dit afhankelijk zijn van de situatie op dat moment. Ook kunnen we nog niet precies aangeven hoe de Zomerschool precies vorm zal krijgen. Zodra er meer bekend is, zullen wij jullie dit laten weten.

Tips van de GGD over het gezinsleven tijdens het coronavirus

De GGD Groningen heeft een brochure samengesteld met als thema ‘Het gezinsleven tijdens het Coronavirus’. De brochure bevat praktische handvatten, adviezen en tips. Op de website vind je nog andere folders met praktische tips.

We staan voor een lang vrij weekend waarin we allemaal onze rust even mogen pakken. Dat geldt voor jullie als ouders en leerlingen maar zeker ook voor alle medewerkers van Winkler Prins. Ik wens jullie allen fijne Paasdagen. Zorg goed voor jezelf en elkaar!

Namens het MT,
Met vriendelijke groet,

Ferdinand Vinke, bestuurder

Update coronavirus 7 april 16.00 uur

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Afgelopen vrijdag mailde ik jullie een update waarin ik onder andere melding maakte van de niet altijd serieuze houding van een deel van onze leerlingen bij het digitale onderwijs op afstand. Ik heb daarna een aantal reacties gehad die over het algemeen positief waren. Gisteren heeft de  lokale media hier ook aandacht aan geschonken. In een enkel geval werd er een verkeerd beeld geschetst alsof het om heel veel leerlingen van Winkler Prins zou gaan en dat is natuurlijk niet zo gesteld in de update. Dat beeld is ondertussen rechtgetrokken.

Van goed naar beter

Vanmorgen in de vergadering van het managementteam is geconstateerd dat er sinds vrijdag veel verbetering is waar te nemen bij de houding van die leerlingen die het thuisonderwijs voorheen minder serieus namen. Dat heeft te maken met onze boodschap van afgelopen vrijdag, de inzet van ouders, de wijze waarop de leerlingen de boodschap hebben opgepakt  en ook de wijze waarop docenten samen lessen verzorgen, leerlingen bellen als ze niet aanwezig zijn. Kortom: we gaan van goed naar beter en dat was de bedoeling. Dank ook aan iedereen voor deze samenwerking.

Gedragscode digitaal onderwijs

Zoals afgesproken is de afgelopen dagen een gedragscode voor digitaal onderwijs opgesteld. De gedragscode is eenvoudig van opzet en voor iedere leerling goed te volgen. Wanneer iedere leerling deze code volgt, zou alles goed moeten komen.

Bekijk de gedragscode

Digitale problemen

Verder is er een stroomschema ‘Digitaal probleem’ toegevoegd. Dit schema kan behulpzaam zijn wanneer een leerling een ICT-hulpvraag heeft, bijvoorbeeld Wachtwoord vergeten of Hoe kom ik in Magister. We hopen dat we het hiermee ook makkelijker maken om de route naar een oplossing voor diverse ICT-vraagstukken te vinden.

Bekijk het stroomschema

Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijke groeten,

Ferdinand Vinke

Update coronavirus 3 april 16.00 uur

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wij kijken in deze update even terug naar hoe de afgelopen week het thuisonderwijs is gegaan.

Feedback

We hebben van ouders en leerlingen hierover veel feedback gekregen. Daar hebben we ook om gevraagd en wij zijn er dan ook blij mee. Er is veel waardering voor de manier waarop onze medewerkers zich inspannen het thuisonderwijs vorm te geven. Het is nog niet perfect, maar er worden flinke stappen gezet. Er zijn vele mooie voorbeelden van digitale lessen, instructiefilms, een-op-een begeleiding van leerlingen door docenten, etc. Maar niet overal loopt het soepel. Niet iedere docent is direct expert in het aanbieden van digitaal onderwijs maar we zien wel dat alle docenten kans zien dagelijks verbeterstappen te zetten. Uit jullie feedback blijkt ook wel het begrip en de waardering voor hun inspanningen.

Gedragscode digitaal onderwijs in de maak

Het grootste deel van onze leerlingen neemt het schoolwerk en de digitale lessen serieus en zorgt dat zij goed bij blijven met het werk. Toch zien wij ook dat te veel leerlingen de zaak niet serieus nemen. Zij vertonen dan baldadig of no-show gedrag tijdens de digitale lessen, gedragen zich onbeschoft naar medeleerlingen en docenten, melden zich niet tijdens de lessen, liggen in bed, gooien andere leerlingen uit de les, boeren luid en verstoren de les op ander manieren. Huiswerk wordt soms niet ingeleverd. Een deel van de leerlingen heeft de indruk dat het vakantie is en dat de digitale contactmomenten vooral voor hun plezier zijn.

Ondertussen wordt er een aantal organisatorische maatregelen genomen waardoor dit probleem zich minder zal gaan voordoen. Ook wordt er meer digitaal toezicht gehouden en worden individuele leerlingen en ouders benaderd wanneer het gedrag van een leerling niet door de beugel kan. In de loop van de volgende week komt er een gedragscode die geldt voor iedereen die onderdeel is van een digitaal contactmoment.

3e trimester en eindcijfers

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de cijfers voor het 3e trimester en de eindcijfers van dit schooljaar tot stand gaan komen. In een bijzonder jaar als dit willen we coulant omgaan met het vraagstuk wanneer een leerling overgaat of blijft zitten. Echter, wanneer een leerling zich de komende periode willens en wetens niet serieus inspant voor school en de wijze waarop wij het onderwijs proberen vorm te geven en het opgegeven werk niet maakt, wordt het voor ons aan het einde van dit schooljaar moeilijker die leerling het voordeel van de twijfel te geven.

Wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, is dat de huidige omstandigheden voor leerlingen geen excuus zijn om school niet serieus te nemen.

Wellicht komt deze boodschap harder over dan bedoeld. Toch denken we dat het in deze fase goed is om deze boodschap nu helder met elkaar te delen. Een vraag aan alle ouders is om dit met uw kind te bespreken en indien mogelijk af en toe toch eens over de schouder mee te kijken.

Geen rapport

Normaal gesproken zouden de leerlingen rondom dit tijdstip een rapport ontvangen. Door de huidige omstandigheden zal er geen fysiek rapport opgestuurd worden, maar vragen wij u om de voortgang van uw zoon/dochter via Magister te monitoren.

Momenteel bestaan er veel vragen over de overgang van leerlingen naar het volgende schooljaar. Hiervoor volgen wij de ontwikkelingen vanuit het ministerie op de voet en wij zullen u spoedig informeren wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat.

Digitale veiligheid

Het advies aan alle leerlingen en medewerkers is om de komende tijd extra te letten op phishing mails. Klik niet op een link die je niet vertrouwt en laat pas persoonlijke gegevens achter als je zeker weet dat het verzoek en het internetadres klopt. Neem bij twijfel contact op met onze ICT Helpdesk via tel. 06 155 52 330.

Vertrek mevr. De Jong / invulling directeurschap vwo

Onze zeer gewaardeerde collega mevr. A. de Jong, directeur vwo, heeft eind januari aangegeven dat zij per 1 mei haar werkzaamheden wil gaan voortzetten op een andere VO-school dichter bij haar woonplaats. Wij vinden het jammer dat mevr. De Jong onze school gaat verlaten. Zij heeft vele jaren lang een prominente en betekenisvolle rol binnen Winkler Prins gespeeld, in diverse functies. Daarmee heeft zij, onbedoeld, de lat hoog gelegd voor haar opvolger. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat zij al die jaren voor de school en de leerlingen heeft betekend. Wij wensen haar veel succes bij haar nieuwe werkgever.

Ondertussen is het besluit genomen dat we op zoek gaan naar een opvolger. Omdat het gegeven de omstandigheden en de planning in het schooljaar geen goed moment is om deze zoektocht nu te starten, is besloten hiermee na de zomervakantie te beginnen. De verwachting is dat er dan met ingang van 2021 een opvolger in dienst kan treden.

Tot aan de zomervakantie zal dhr. H. Bruins, directeur havo, het directeurschap vwo op interimbasis waarnemen. Hij zal daarbij worden ondersteund door een aantal medewerkers vanuit de deelscholen havo en vwo, te weten dhr. Wageman (decaan vwo), mevr. Van Mil (coördinator vwo) en dhr. Bakema (coördinator havo). Vanuit het MT zal mevr. Jager (directeur brugjaar) ook ondersteuning bieden.

Er is op dit moment nog geen oplossing voor de periode na de zomervakantie totdat de nieuwe directeur in dienst kan treden. Net als veel andere dossiers, zullen we daarover later dit voorjaar een oplossing gaan vinden en communiceren.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke

Update coronavirus 1 april 16.00 uur

Graag informeer ik jullie over een aantal onderwerpen:

 • verlenging schoolsluiting;
 • communicatie;
 • digitaal onderwijs;
 • de meivakantie.

Verlenging schoolsluiting

Op 31 maart gaf de regering een persconferentie over de verdere aanpak van de coronacrisis. Het is duidelijk geworden dat de bestaande maatregelen, waaronder de sluiting van de scholen, zijn verlengd t/m 28 april. Een week voor die datum neemt het kabinet een nieuw besluit over het al dan niet verlengen van de huidige maatregelen. Voor Winkler Prins betekent dit dat we op z’n vroegst maandag 4 mei weer naar school kunnen, mogelijk later afhankelijk van de besluiten van het kabinet. We moeten dat afwachten. Zodra we daar meer over weten, berichten wij jullie hierover.

Communicatie

Gisteren bleek dat een beperkt aantal ouders, leerlingen en medewerkers de berichten die wij via ons communicatieplatform WIS Communicator mailen vertraagd binnen krijgt. Het spijt ons dat dit gebeurt. Op dit moment wordt onderzocht hoe dat kan. Aangezien deze service door een ander bedrijf wordt uitgevoerd, is het voor ons moeilijk zicht te krijgen op de oorzaak en sturing te geven aan de oplossing. Wel is het zo dat alle berichten die wij naar u mailen eigenlijk direct al via onze website en Facebookpagina beschikbaar worden gesteld. Het advies blijft dan ook deze bronnen goed in de gaten te houden.

Digitaal onderwijs

Deze week zijn we gestart met de nieuwe digitale roosters. Veel zaken gaan goed, maar er valt ook wel wat te verbeteren. De transitie die wij als school doormaken vraagt veel van ons allen en kost tijd. Er wordt elke dag hard aan gewerkt. Eind deze week evalueren wij de voortgang en kijken we hoe we de komende week een en ander kunnen verbeteren.

Meivakantie

In onze vakantieregeling is aangegeven dat de meivakantie loopt van zaterdag 18 april t/m zondag 3 mei. Vrijdag 17 april is dan vooreerst ook onze laatste schooldag voor de meivakantie. Wij zullen jullie in de meivakantie verder informeren over hoe we na de meivakantie de zaak weer gaan opstarten, alles afhankelijk van de besluiten van het kabinet.

Ik wens jullie allen veel sterkte de komende tijd en vooral een goede gezondheid.

Met vriendelijk groeten,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

Update coronavirus 27 maart 15.30 uur

Beste ouders en leerlingen,

Graag informeer ik jullie over de voortgang van een aantal onderwerpen.

Organisatie onderwijs-op-afstand

De afgelopen weken hebben we geweldige stappen gezet in het organiseren van ons afstandsonderwijs. Er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. We hebben ook geconstateerd dat de belasting voor allen (te) hoog opliep en daarom zijn wij deze week bezig geweest met het ontwerpen van een meer gestructureerde wijze van het aanbieden van het onderwijs. Zo hopen we dat we kunnen komen tot een betere verdeling van schoolwerk en privé, voor ons allemaal.

De nieuwe roosters worden vandaag naar alle leerlingen gestuurd, rechtstreeks vanuit de deelschool. Eerder deze week werden de leerlingen van de Praktijkschool hierover al geïnformeerd. Deze roosters zijn bedoeld om de contact- en instructiemomenten met de leerlingen te organiseren en structureren. Daarin vind je ook meer instructies en afspraken over deze nieuwe aanpak.

Let wel: deze nieuwe roosters komen niet in de plaats van het normale rooster dat in Magister staat. Dat Magisterrooster blijft gewoon gehandhaafd, omdat dat samenhangt met het opgegeven werk voor de leerlingen.

Verder geldt dat er geen roosters zijn gemaakt voor de examenklassen. Deze leerlingen hebben meer maatwerkcontact met de docenten, gegeven hun bijzondere situatie.

Het kan zijn dat het werken met deze nieuwe roosters even tijd nodig heeft. Zo zijn er in sommige deelscholen volgende week rapportvergaderingen en is iedere docent nog niet altijd beschikbaar.

Tips over thuisonderwijs

Een paar tips die kunnen helpen bij het schoolwerk:

 • Leerlingen hoeven niet de hele dag met school bezig te zijn.
 • Het opgegeven werk hoeft niet allemaal in een keer af. Als het goed is, staat bij het opgegeven werk wanneer het af moet zijn.
 • Het is van groot belang dat ouders meekijken bij het werk van hun kinderen maar ouders hoeven niet de rol van de school/docent over te nemen.

Toetsen niet-examenklassen

We zijn aan het nadenken hoe we moeten omgaan met het toetsen van de lesstof. Het mag duidelijk zijn dat we ook voor de niet-examenklassen niet alle opgegeven toetsen kunnen afnemen, zeker niet als de school langere tijd dicht blijft. In sommige gevallen zullen toetsen op alternatieve wijze afgenomen moeten worden. We gaan de komende tijd hiervoor een plan van aanpak maken en informeren jullie daarover daarna.

Voortgang SE

Zoals jullie weten komt het centraal examen dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot begin juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.

Scholen krijgen de mogelijkheid het SE af te ronden op een veilige en praktische wijze, passend bij de omstandigheden. Aanpassingen in het PTA zijn daardoor mogelijk, met instemming van de Medezeggenschapsraad. De eindtermen moeten in alle gevallen afgedekt zijn.

Naar verwachting komt de minister volgende week met de zak/slaagregeling die gaat gelden voor onze examenleerlingen. Verder komt er de mogelijkheid voor leerlingen om na afsluiting van het SE (begin juni) alsnog gebruik te maken van een herkansingsmogelijkheid. Let wel: dit is aanvullend aan de herkansingmogelijkheden die we binnen ons eigen PTA (tot begin juni) kunnen aanbieden.

Zodra wij volgende week meer weten, gaan wij aan de gang de verdere inrichting van het SE en informeren wij jullie hierover.

Geslaagd of toch nog niet?

Een groot aantal examenleerlingen heeft op basis van het cijferbeeld de inschatting gemaakt dat zij al geslaagd zijn. In veel gevallen is dat vast een terechte conclusie. We willen de feestvreugde niet bederven, maar toch een kleine nuancering: in sommige gevallen is het SE nog niet compleet, we weten nog niet hoe de zak-/slaagregeling eruit gaat zien en het definitieve oordeel over het al dan niet geslaagd zijn is, net als in andere examenjaren, voorbehouden aan de examencommissie van de deelschool.

Teams

Een belangrijk instrument voor ons allen is de applicatie Teams, onderdeel van Office365, waar wij al sinds 2012 mee werken. Het is begonnen met mail en later volgde online werken met Word, Excel, Powerpoint en OneDrive. Teams is nu wat sneller ingevoerd dan in eerste instantie de bedoeling was, maar door de maatregelen die getroffen zijn door de overheid is het binnen de Winkler Prins in een stroomversnelling gekomen. De applicatie biedt in deze tijd een geweldige ondersteuning en er wordt veel gebruik van gemaakt. Teams is een product dat mensen binnen de organisatie in staat stelt op een centraal punt met elkaar informatie te delen. Je kunt bestanden met elkaar delen, maar ook bellen of chatten. De docent kan opdrachten klaarzetten en via chat of (video)bellen de leerling(en) waar nodig begeleiden .

De teller stond vóór de maatregelen op 18 teams en nu zijn er inmiddels 528 Teams aangemaakt. Dagelijks zijn er +/- 1500 mensen online en gaan er gemiddeld zo’n 5000 chats heen en weer. In onderstaande diagrammen is in het eerste plaatje het aantal actieve chats te zien en daaronder de actieve gebruikers die daadwerkelijk online zijn.

ICT: devices en helpdesk

Voorover wij kunnen nagaan hebben alle leerlingen, behalve klas 6 vwo, een iPad waarmee het schoolwerk gedaan kan worden. Als dat voor iemand niet het geval zou zijn, neem dan contact op met onze ICT Helpdesk. Hier kan je ook terecht voor andere vragen op het gebied van ICT. Er is een Whatsapp-nummer ingesteld voor de ICT Helpdesk. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij vragen via Whatsapp contact opnemen (over bijv. vergeten wachtwoord) met 06 155 52 330. In het Whatsapp geeft u uw naam, leerlingnummer en mailadres op, en een duidelijke vraagstelling. Er wordt dan zo spoedig mogelijk antwoord gereageerd op de vraag.

Sluiting schoolgebouwen

Het kabinet heeft aangekondigd dat volgende week dinsdag 31 maart duidelijk zal worden hoe het verder gaat met de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, dus ook met de scholensluiting.

Tot slot

Net als bij jullie, verwonderen wij ons ook over wat ons overkomt en hoe het gaat aflopen. Samen willen we er het beste van maken en wij hebben de indruk dat dat ook goed lukt. Wij merken aan jullie reacties veel support en sympathie voor de wijze waarop wij proberen het onderwijs vorm te geven en met elkaar in contact blijven. Blijft ons vooral voeden met op- en aanmerkingen. Wij hebben dat weer nodig om te weten wat er speelt en hoe we kunnen inspelen op wat nodig is. Het mailadres hiervoor is .

Voor nu wil ik jullie bedanken voor de constructieve samenwerking en iedereen een goed weekend en vooral goede gezondheid wensen.

Namens het MT,

Ferdinand Vinke, bestuurder

Update coronavirus 24 maart 14.00 uur

De minister van OCW heeft vandaag besloten dat het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen en leerlingen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Binnenkort komt het ministerie met een aangepaste zak-/slaagregeling en de gang van zaken rondom de herkansing van het schoolexamen na 6 juni.

Het opschorten van de schoolexamens is hiermee van de baan. Het advies aan schoolbesturen is om:

 • tot 6 april schoolexamens digitaal en op afstand te organiseren;
 • op korte termijn in principe geen fysieke schoolexamens af te nemen;
 • de tijd te nemen om de schoolexamens af te ronden.

Ook is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk en op afstand doorgaat, zodat de examenleerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de afronding van het schoolexamen.

Duidelijkheid

Verschillende belangenorganisaties als VO-raad en AOb hebben – gezien de uitzonderlijke situatie en onzekerheid waarin we ons bevinden – aangedrongen op het laten vervallen van de centrale examens en het is goed dat er nu duidelijkheid is voor schoolleiders, leraren, examenkandidaten en ouders.

De maatregel geldt voor alle centrale examens, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Ook voor deelnemers aan de Staatsexamens (zoals een deel van de vso-leerlingen) vervallen de centrale examens.

WP blij met deze beslissing

Wij zijn blij met deze keuze. Het schoolexamen is van hoge kwaliteit en geeft een goede indicatie van het niveau van onze leerlingen. Het diploma dat dit jaar wordt uitgereikt, geeft dezelfde doorstroomrechten naar het vervolgonderwijs. 

Wij gaan deze week bekijken wat dit besluit betekent voor de verdere afronding van het schoolexamen waarbij het onze inzet is om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen. Met de extra tijd die er nu is gekomen voor de afronding van het schoolexamen kunnen leerlingen zich ook langer, beter en met minder stress voorbereiden op deze afronding en kunnen we samen werken aan een mooi resultaat voor zoveel mogelijk leerlingen. Wij houden jullie op de hoogte.


Update maatregelen coronavirus – maandag 23 maart 22.00 uur

Schoolexamens voor komende week (24, 25 + 26 maart) zijn opgeschort na advies van de VO-raad vanavond.  Dit advies is gekomen nadat verwarring is ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten is te verenigen met het afnemen van toetsen van examenleerlingen, zoals vanavond door het kabinet is besloten. Latere mededelingen volgen.

Update maatregelen coronavirus – maandag 23 maart 17.00 uur

beste leerlingen en ouders,

Graag informeer ik jullie over de voortgang van een aantal onderwerpen.

Hoe organiseren we het onderwijs de komende tijd?

Vorige week was een week als nooit eerder beleefd, voor onze maatschappij en voor ons allemaal. In korte tijd is het onderwijs in de klas getransformeerd naar onderwijs op afstand. Medewerkers van de school hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Gelukkig hebben we de laatste jaren fors geïnvesteerd in de digitale infrastructuur, software en werkwijzen en daar plukken we nu de vruchten van. Daarnaast zien we een grote creativiteit bij alle medewerkers om het onderwijs ‘aan de praat’ te houden.

Maar nu iedereen ineens thuis zit wordt er ook veel gevraagd van ouders en leerlingen. Wij krijgen van jullie via diverse kanalen vragen en opmerkingen terug. Deze zijn nagenoeg allemaal positief, waarderend en vaak voorzien van goede suggesties ter verbetering van zaken. Ik wil jullie daarvoor allemaal hartelijk danken, evenals voor de soepele wijze waarop jullie ons helpen deze belangrijke verandering samen goed door te komen. Wij weten dat het ook veel van ouders en leerlingen vraagt. Wij zullen elkaar de komende tijd moeten blijven helpen.

Tegelijkertijd zien we ook dat de inspanning van vorige week geen maanden zo door kan gaan. Werk en privé lopen voor ons allen te veel door elkaar. Iedereen heeft het gevoel de hele dag (en avond) ‘aan te staan’. En hoeveel kansen onderwijs op afstand ook biedt, leerlingen hebben ook behoefte aan structuur, instructie en begeleiding van docenten. We kunnen ondertussen ook wel de inschatting maken dat het niet waarschijnlijk is dat het onderwijs na 6 april weer normaal zal gaan verlopen. Vandaar dat we vanmorgen in ons managementteamoverleg hebben afgesproken dat we de komende tijd toe willen werken naar een meer roostergerichte aanpak waarbij we leerlingen (en ouders) meer structuur bieden en waarbij leerlingen gerichte instructie en begeleiding kunnen krijgen van docenten. Een groot aantal docenten is al gestart met digitale klassikale lessen. We denken dat deze aanpak kan helpen bij het begrenzen van ieders werkdruk. De verdere aanpak hiervan zal deze week per deelschool worden uitgewerkt. Hierover worden jullie dan nader geïnformeerd.

Voortgang schoolexamen

Vorige week vrijdag informeerden we jullie over de voortgang van het schoolexamen. Dinsdag 24 maart wordt begonnen met het afnemen van de toetsen die niet anders dan op school afgenomen kunnen worden. Uiteraard blijft het van groot belang alle voorzorgsmaatregelen goed in acht te nemen. Medewerkers van de school zijn goed geïnstrueerd. Wij willen ouders en leerlingen vragen, ten overvloede, serieus om te gaan met de eigen veiligheid en die van anderen door de veiligheidsvoorschriften goed na te leven.

De minister heeft aan schoolbesturen ruimte geboden het Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA) voor de examenklassen aan te passen indien dat nodig is. Er zijn met de medezeggenschapsraad (MR) goede afspraken gemaakt over hun rol bij het aanpassen van het PTA. Dat is nodig omdat de MR instemmingsrecht heeft op het PTA en wijzigingen daarin, zoals deze, nu aan de orde zijn.

Het is niet uit te sluiten dat vandaag of de komende dagen nieuwe aanwijzingen vanuit de rijksoverheid het onmogelijk zullen maken verdere toetsing van het SE op school af te nemen. Wanneer dat zo is, passen we de procesgang opnieuw aan en informeren wij jullie.

Informatie Mediatheek

Inmiddels zijn medewerkers en leerlingen volop bezig met het afstandsleren. Aanvullend willen we iedereen erop wijzen dat onze Mediatheek digitaal bereikbaar is. Leerlingen kunnen, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben, de Aura-app downloaden.

Vanaf de website van Winkler Prins kun je Mediatheek Online gebruiken. Op deze site vind je informatie over allerlionderwerpen en vergeet ook niet te kijken onder het kopje ‘Website’s. Via de tegel ‘Lesgeven op afstand’ vind je veel inhoudelijke tips. Er is ook een speciale nieuwsbrief van de medewerkers Mediatheek toegevoegd.

Voor vragen kun je contact opnemen met de medewerkers van de mediatheek via: .

Hoe gaat het nu verder?

Uiteraard is dit voor ons allen de grote vraag. Op dit moment lijkt vooral van belang wat er wordt besloten voor de periode na 6 april. De inschatting is dat dat vooral zal afhangen van hoe de verspreiding van het virus zich ontwikkelt. Pas daarna kunnen wij voor onze school weer inschatten hoe de periode tot aan de zomer zal verlopen. Tot die tijd handelen wij naar bevind van zaken. We kunnen nu even niets anders dan ons onderwijs zo goed mogelijk omzetten naar de nieuwe werkelijkheid en wachten op de verdere besluitvorming.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten via .

Als altijd wens ik jullie namens alle medewerkers van onze school alle goeds en vooral een goede gezondheid toe.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke

Update maatregelen coronavirus –
vrijdag 20 maart 2020, 14.00 uur

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

In aansluiting op onze berichtgeving van 18 maart, informeren wij jullie over de meest recente ontwikkelingen rondom de afronding van het schoolexamen.

Eerder deze week informeerde ik jullie over de brief van de minister van Onderwijs waarin hij aangeeft dat de examenleerlingen de mogelijkheid dienen te krijgen om hun schoolexamens af te ronden. In die brief geeft de minister ook ruimte om het schoolexamen aan te passen in verband met de veranderde omstandigheden. We zijn hiermee aan de gang gegaan en hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Maatregelen WP voor toetsing examenkandidaten

 • We toetsen op school alleen als het niet anders kan; waar mogelijk zoeken we alternatieven waarbij geen fysiek contact nodig is;
 • Er zijn toetsen uit het PTA die we ongeldig kunnen verklaren, omdat de eindtermen al afgedekt zijn door andere toetsen;
 • Er zijn toetsen die mogelijk een andere vorm kunnen krijgen waardoor ze thuis gemaakt kunnen worden;
 • Er zijn toetsen die mondeling kunnen worden afgenomen;
 • Zieke leerlingen en medewerkers (zie de norm van het RIVM) mogen niet naar school komen. Neem dit alsjeblieft serieus: het afronden van het schoolexamen is belangrijk, maar de gezondheid van jezelf en die van de mensen om je heen is nog belangrijker;
 • Leerlingen die het niet aandurven om naar school te gaan, hoeven niet te komen;
 • Leerlingen die hun schoolexamens niet kunnen maken omdat ze ziek zijn of omdat ze het niet aandurven om te komen, zullen hun schoolexamens op een ander moment moeten inhalen. Dit kan gevolgen hebben voor het wel of niet kunnen
  deel nemen aan het (eerste tijdvak van het) centraal examen.

Bovenstaande betekent dat we onze leerlingen vragen om beschikbaar te zijn voor het maken van schoolexamens op school. Omdat hierin de situatie per deelschool verschillend is, wordt hierover vandaag per deelschool nadere informatie verstuurd.

Wanneer toetsen op school plaatsvinden houden wij vanzelfsprekend rekening met de voorschriften van het RIVM:

 • Er mogen maximaal 100 mensen in het gebouw;
 • De minimale afstand tussen personen is 1,5 meter;
 • De hygiënemaatregelen nemen we in acht.

Dank voor jullie begrip

Tot slot: we beseffen terdege dat we momenteel te maken hebben met een situatie die bijna dagelijks wijzigt. Als school houden we steeds de adviezen en richtlijnen van de overheid aan. Op die manier denken we de juiste dingen te doen met betrekking tot ieders gezondheid en welbevinden en tegelijkertijd ook met betrekking tot het afronden van de examens. We hopen op ieders begrip in deze.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten,

Ferdinand Vinke

Update maatregelen coronavirus 18 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

In aansluiting op onze berichtgeving van 17 maart, informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen

Voortgang van het onderwijs

De leerstof is voor alle leerlingen grotendeels beschikbaar. Een aantal docenten merkt dat het beter is per dag huiswerk op te geven in plaats van voor de hele week in één keer. Met name examenkandidaten zijn volop bezig met schoolwerk. Mentoren/docenten zullen regelmatig met uw kind overleggen en bekijken hoe ver hij/zij is met de leerstof. Indien nodig volgt contact met u als ouder(s)/verzorger(s). Er wordt veel in gang gezet.

Magister hapert soms

Door grote drukte werkt Magister nu en dan wat minder goed. De technische dienst van Magister zoekt naar een oplossing.

Nieuws voor examenleerlingen

Voor de examenleerlingen kwam gistermiddag via de minister van OCW het bericht dat de schoolexamens hervat mogen worden. Hoofdpunten uit deze berichtgeving zijn te vinden via deze link.

Op dit moment zijn de betrokken directeuren en eindexamenkandidaten druk bezig met het inventariseren in hoeverre het SE van de leerlingen compleet is. Vanuit die inventarisatie kan dan worden bekeken welke onderdelen nog getoetst moeten worden en hoe dat het beste kan gebeuren. Er is ruimte om zaken samen te voegen of op alternatieve wijze af te nemen, bijvoorbeeld mondeling per Skype. Scholen mogen daar soepel mee omgaan zolang de eindtermen gehaald worden.

Wanneer een leerling niet in staat is het schoolexamen af te ronden vanwege gezondheidsklachten, is er ook een mogelijkheid om het SE af te ronden in de maand mei/juni. Indien nodig kunnen deze leerlingen daarna voor het eindexamen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen.

We willen proberen voor het weekend het plan van aanpak voor het schoolexamen met u te communiceren. Dit is wel onder voorbehoud van mogelijk veranderende omstandigheden. Alles onder strikte veiligheidsvoorwaarden van het RIVM.

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s (praktijkexamens profielen kader/basis) is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte veiligheidsvoorwaarden van het RIVM. De overheid neemt later een besluit over het wel of niet doorgaan van de eindexamens.

Maatschappelijke stage

Eerder deze week informeerden wij u al over het annuleren van alle (buitenschoolse) activiteiten. Voor de volledigheid geldt dat ook de maatschappelijke stages voor alle leerlingen van de derde klas worden opgeschort. Dat betekent dat leerlingen geen stages meer mogen lopen of aangeboden krijgen. Dit geldt voor onbepaalde tijd.

Feedback is welkom

Het zal duidelijk zijn dat het in twee dagen tijd omschakelen van lesgeven in klassen in een gebouw naar lesgeven via een digitale verbinding een heel grote verandering is: voor docenten en zeker ook voor leerlingen. We vragen daarom ieders medewerking en begrip; u kunt ons helpen door feedback te sturen als u denkt dat dingen beter kunnen. We doen ons best om daarmee rekening te houden.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover.

Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke

Update maatregelen coronavirus 16 maart 2020

Zondagavond hebben we jullie geïnformeerd over de sluiting van de school vanaf 16 maart tot 6 april 2020. We hebben geconstateerd dat de mail helaas zeer vertraagd is aangekomen. De trage verzending heeft te maken gehad met een overbelasting van het mailsysteem. Wij betreuren deze vertraging zeer.  
 
Wij zullen alles in het werk stellen om u de komende periode tijdig op de hoogte te blijven houden van nieuwe ontwikkelingen. We zijn ons er ook van bewust dat in deze uitzonderlijke landelijke situatie, het mailverkeer de komende periode vertraagd blijft binnenkomen. Wij willen u er dan ook op attenderen dat de meest actuele informatie beschikbaar is op  www.winklerprins.nl. Zo nodig sturen wij u aanvullend een SMS-bericht.
 
Onderstaand hebben we voor ouders en leerlingen een aantal aandachtspunten opgesteld:

Onderwijs op afstand:  
o    Er wordt door medewerkers intensief gewerkt aan de voorbereiding van onderwijs op afstand. Dit zal via Magister gaan plaatsvinden. De reguliere lesroosters blijven open staan voor leerlingen/medewerkers. In principe kunnen de leerlingen met al hun vragen terecht bij hun mentor of vakdocenten. Docenten zullen dagelijks hun mail/Magister controleren en vragen van leerlingen beantwoorden. Het kan voorkomen dat een docent hiertoe niet in staat wegens ziekte.  Meer informatie over het onderwijs op afstand volgt zo spoedig mogelijk.
o    Voor de examenklassen wordt het mogelijk om via Microsoft Teams te gaan werken. Docenten kunnen dan makkelijker communiceren met de leerlingen, lesgeven en presentaties houden. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
o    Handleidingen voor zowel Teams als Magister zijn in voorbereiding en worden gemaild zodra deze klaar zijn.

Opening gebouwen Winkler Prins
De locaties van Winkler Prins zullen dinsdag 17 maart nog open zijn in verband met afronding van bepaalde werkzaamheden. Vanaf woensdag 18 maart zijn alle locaties gesloten. Zoekt u contact met een van onze medewerkers? Probeer dat dan via het e-mailadres en/of telefoonnummer van de medewerker als u dat heeft. Heeft u geen e-mailadres of 06-nummer? Bel dan naar ons centrale nummer 0598 36 46 56 of mail naar . Vanuit daar helpen we u verder.

Whatsapp nummer ICT Helpdesk
Er is een Whatsapp nummer ingesteld voor de ICT Helpdesk. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij vragen via Whatsapp contact opnemen (over bijv. vergeten wachtwoord) met 06 155 52 330. In het Whatsapp geeft u uw naam, leerlingnummer en mailadres op, en een duidelijke vraagstelling. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.

Ziekmelden leerling
Leerlingen die niet in staat zijn om in de thuissituatie het onderwijs te volgen, melden zich op de gebruikelijke wijze ziek via Magister.

Afstandsleren
Deze nieuwe situatie met afstandsleren zal u als ouder/verzorger voor vragen en uitdagingen stellen. We hebben u heel hard nodig om de effectiviteit van het afstandsonderwijs optimaal te laten zijn. Het vraagt van uw kind(eren), onze leerlingen, veel discipline. Uw aansporing is cruciaal!

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover.
 
Rest ons u en uw gezin gezondheid en sterkte toe te wensen in deze bijzondere tijden.

Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijke groeten.
Ferdinand Vinke

Update coronavirus 15 maart 2020, 19.00 uur

Vanmiddag kondigde het kabinet aan alsnog de scholen in het gehele land te sluiten. Dit besluit plaatst ons wel voor een aantal dilemma’s. We zullen proberen deze dilemma’s zo goed mogelijk op te lossen, maar we verwachten ook dat er de komende tijd nog zaken zullen veranderen. Het volgende is voor u en uw kind van belang:

 • De school is vanaf heden tot 6 april gesloten.
 • Voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen moet de school open blijven en opvang verzorgen. Met het oog op de gezondheid van onze medewerkers en ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus, willen wij ouders met klem vragen oplossingen in hun eigen omgeving te zoeken.
 • In het geval u uw kind gebruik wilt laten maken van de opvang, dient u dit per mail te melden bij de desbetreffende deelschooldirecteur. De lijst met vitale beroepen kunt u raadplegen via de website van Rijksoverheid.
 • Er is aangegeven dat examenleerlingen een hoge prioriteit hebben in verband met de afronding van het eindexamen. Nadere informatie volgt in de loop van deze week.
 • Maandag 16 maart is de school open voor leerlingen tussen 12.00 en 14.00 uur. Leerlingen kunnen dan hun leen-iPad ophalen en/of hun schoolspullen uit hun kluisje te halen.
 • We zullen, daar waar mogelijk, het onderwijs op afstand aanbieden. PT’s, PTD’s, leerstofplanners, studiewijzers en PTA’s zijn voor de meeste vakken al beschikbaar via Magister. Leerlingen kunnen dus aan de hand hiervan verder werken. Communicatie tussen docent en leerlingen, zoals uitleg en vragen, verloopt via Magister. Over de wijze waarop dit wordt georganiseerd, zullen wij u later deze week informeren.
 • Alle overige communicatie verloopt via de schoolmail. We vragen van leerlingen dan ook om actief de schoolmail in de gaten te houden.

Bovenstaande geldt in ieder geval tot 6 april 2020, tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Wij houden nauw contact en informeren jullie uiteraard over nieuwe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor onze school.

Regelmatige updates

Wij verzoeken u de informatie op onze website, mail en sociale media in de gaten te houden. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Voor meer info zie: https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-voortgezet-onderwijs/2020/nieuwsflits-maart

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
bestuurder

Update 12 maart 16.30 uur

Stand van zaken n.a.v. persconferentie Rijksoverheid/RIVM

Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen,

Vanmiddag was er een persconferentie waarbij vertegenwoordigers van het kabinet en het RIVM aanvullende maatregelen hebben meegedeeld in het kader van de bestrijding van het Coronavirus. Hierbij is aangegeven dat er geen reden is om scholen voor het voortgezet onderwijs te sluiten. Het besmettingsgevaar voor leerlingen is beperkt en de sluiting van scholen zou voor te veel maatschappelijke ontwrichting zorgen.

Verkouden? Thuisblijven

Dat betekent dat wij vooralsnog geacht worden het onderwijs gewoon te blijven verzorgen. Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. U maakt als ouder zelf de inschatting of uw kind thuisblijft. U moet dan wel uw kind ziekmelden op de gebruikelijke wijze via Magister. In het geval u aanleiding heeft te veronderstellen dat bij één van uw kinderen of familieleden sprake is van een besmetting met het Coronavirus, dan verzoeken wij u dit te melden bij de desbetreffende deelschooldirecteur.

Eventuele gevolgen voor de roosters

Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij de komende periode ook te maken krijgen met medewerkers die zich op basis van het bovengenoemde klachtenbeeld ziek gaan melden. Het is voor ons op dit moment niet in te schatten of en zo ja welke gevolgen dit zal hebben voor de lesroosters. Zoals gebruikelijk wordt de informatie over de dagroosters via de roostersite gecommuniceerd. Eerder vandaag informeerden wij u al over ons besluit om de geplande buitenschoolse activiteiten te annuleren.

Leerstofplanning

Leerlingen die uit voorzorg ziekgemeld worden, maar wel in staat zijn de leerstof te volgen, verwijzen wij naar de PTD’s, PT’s, leerstofplanningen en PTA’s welke bij de leerlingen bekend zijn. Docenten zijn via de schoolmail benaderbaar voor vragen.

Sociale media

Eerder vandaag informeerden wij u over de ophef onder leerlingen op sociale media over een mogelijke uitbraak van het virus op onze school. Waarschijnlijk bespreekt u de voor- en nadelen van sociale media regelmatig met uw kind. Het zou ons allen enorm helpen als u dat naar aanleiding van de gebeurtenissen vandaag nogmaals zou doen. Op school zullen wij hieraan ook aandacht besteden.

www.rivm.nl

Tot slot verwijzen wij u opnieuw naar de website van het RIVM, waar u de meest recente antwoorden kunt vinden op de meest gestelde vragen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten.

Ferdinand Vinke

Bestuurder Winkler Prins

Geen besmetting op WP bekend – 12 maart 2020, 14.45 uur

Wij krijgen veel vragen over het Coronavirus. Wij merken dat hierover onrust is onder ouders en leerlingen. Op dit moment zijn op onze school geen gevallen van besmetting met het Coronavirus bekend. Als school volgen wij de richtlijnen van het RIVM/GGD/Rijksoverheid. Meer weten over onze maatregelen? Lees dan het bericht hieronder van 2 maart nog eens terug. Voor vragen over gezondheid en het Coronavirus, kijk op www.rivm.nl.

Op het moment dat er andere maatregelen worden genomen dan die nu gelden, informeren wij ouders en leerlingen daarover.

Mede namens de leden van het managementteam,

Met vriendelijke groeten.

Ferdinand Vinke
Bestuurder Winkler Prins

Update buitenschoolse activiteiten – 2 maart 2020 13.45 uur

De periode van buitenschoolse activiteiten waaronder dagtrips, schoolreizen en internationaliseringsactiviteiten is aangebroken. Als vanouds is er weer een rijk en divers programma in de steigers gezet. Leerlingen en medewerkers kijken altijd uit naar deze periode.

Net als u volgen wij de berichtgeving rondom de verspreiding van het Coronavirus op de voet. Wij constateren dat het virus zich steeds wijder verspreidt, in intensiteit toeneemt en dat overheden in diverse regio’s, zowel in binnen- als buitenland, zich gedwongen voelen tot het nemen van tot voorheen onvoorstelbare maatregelen in een poging verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We zien dat gebieden die de ene dag nog veilig zijn, de volgende dag niet meer veilig zijn. Hetzelfde geldt voor diverse evenementen. Wij verwachten dat dit de komende periode alleen maar erger zal worden.

We hebben daarom vandaag, tot onze grote spijt, het besluit moeten nemen alle geplande dagtrips, schoolreizen en internationaliseringsactiviteiten die we voor de komende periode hadden gepland waren, te annuleren. Wij nemen dit besluit met het oog op de mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw kinderen, onze leerlingen en onze medewerkers. Wij nemen dit besluit nu omdat er nu nog tijd en gelegenheid is voor een zorgvuldige afweging, communicatie en afhandeling. We hopen daarbij op uw begrip voor dit besluit. 

Velen van u hebben ondertussen de factuur die u kreeg voor de diverse reizen ontvangen en (deels) betaald. Het door u betaalde bedrag voor de reis zal binnenkort aan u worden terugbetaald. Naar verwachting zal dat enige weken duren. U bent hierover binnenkort apart per mail geïnformeerd. In het geval er nog een betaling voor u klaar staat om aan ons over te maken, verzoeken wij u het geld nu niet meer aan ons over te maken.

Wij hopen dat u met dit bericht voldoende bent geïnformeerd. In het geval u nog vragen of opmerkingen heeft n.a.v. dit bericht, kunt u contact opnemen met de betreffende deelschooldirecteur

Richtlijnen coronavirus – 2 maart 2020

Op Winkler Prins houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen we de adviezen en eventuele maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment zijn er nog geen opgelegde maatregelen.

Hygiëne

Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd handen schudden.

Hygiëne is van groot belang en we zullen naar vermogen zorgen voor extra sanitaire middelen.

Contact met huisarts en school

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het coronavirus hebt. De kans is groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

In de volgende situatie vragen we ouders en medewerkers om contact op te nemen met de huisarts en school in te lichten:

 • Als je de afgelopen twee weken in een land bent geweest met wijde verspreiding van het coronavirus en er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);
 • Of als je de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

Excursies en uitwisselingen

Op basis van bovenstaande gegevens bekijken wij elke geplande excursie tot de zomervakantie. Indien er excursies gepland zijn naar de zogenaamde brandhaarden van het coronavirus, dan overleggen wij met de instanties in hoeverre deze al dan niet doorgang kunnen vinden. Bij eventuele afgelasting zullen wij alle betrokkenen zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen.

Ontwikkelingen en meer informatie

De GGD en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich verspreidt naar het noorden van Nederland. Wij verzoeken u naast onze website ook die van het RIVM en de GGD Groningen in de gaten te houden om op de hoogte te blijven.

Voor meer en actuele informatie over het coronavirus en preventiemaatregelen verwijzen we naar de volgende websites:

Video’s:

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de deelschooldirecteur.