Onderwijs

lijn

Deelscholen

Winkler Prins biedt een breed palet aan opleidingen: vwo (gymnasium en atheneum), havo, mavo, vmbo kader/basis en praktijkonderwijs. Winkler Prins is verdeeld in zes deelscholen. Elke deelschool heeft een directeur, een eigen team en een herkenbare plek in de school. Zie onderstaand schema.

We zetten ze even op een rij:

– deelschool brugjaar voor de 1e klassen van vwo (gymnasium en atheneum), havo, mavo, kader, basis;

– deelschool vwo (gymnasium en atheneum) voor de 2e t/m 6e klas

– deelschool havo voor de 2e t/m de 5e klas

– deelschool mavo voor de 2e t/m de 4e klas

– deelschool kader/basis voor de 2e t/m de 4e klas

– deelschool praktijkonderwijs, vanaf de 1e klas tot en met de hele schoolperiode

Brugjaar

Vanaf de basisschool stromen leerlingen in op deelschool brugjaar aan de Raadsgildenlaan 1, met uitzondering van de leerlingen met een advies praktijkschool. Zij gaan naar het Jan Salwaplein. Binnen het brugjaar worden leerlingen in principe geplaatst op het onderwijsniveau waarvoor de basisschool het advies heeft afgegeven. Als je bij ons op school komt, krijg je een mentor toegewezen. De mentor is voor jou en je ouders het eerste aanspreekpunt in de school. Je kunt bij hem of haar terecht voor alle dagelijkse dingen die te maken hebben met leren en begeleiding. Aan het begin van het schooljaar krijg je te horen wie je mentor is. Na het eerste jaar kun je, als je heel goed presteert, opstromen naar een hoger niveau. Mocht het niveau waarin je zit te hoog zijn, dan is doorstromen naar een passend niveau soms beter. Aan het einde van het eerste jaar krijg je een advies voor de beste route in het 2e jaar. Je eindrapportcijfers zijn daarbij natuurlijk heel belangrijk.

Contactpersonen:
– Jager, mw. I., directeur (06) 204 076 95 g.jager@winklerprins.nl
– Walburg, dhr. H.W., coördinator, (06) 463 927 86 hw.walburg@winklerprins.nl
– Lugtmeier, mw. K., leerlingbegeleider, soc. veiligheidscoördinator (06) 214 865 33  k.lugtmeier@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal op de lijst ‘Namen en telefoonnummers’ onder Mijn Winkler Prins (de blauwe tab bovenaan de website) en zijn ook te vinden achterin de schoolgids.

Lessentabel brugjaar

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt in het vwo, havo of vmbo. Een lesuur duurt 50 minuten. Je hebt 32 lesuren per week.

Gebruik werkboeken

Onderstaande bijlage geeft aan welke werkboeken wel of niet beschreven mogen worden.

Pluslessen, hulplessen, science lessen

Pluslessen

We geven gemiddeld een uur per week pluslessen aan alle brugklassers. Dit zijn andere lessen dan die je normaal op je rooster hebt, bijvoorbeeld elektronica, fotografie, klimmen, gelukslessen, sociale vaardigheidstrainingen of ‘rots en water’. Via je mentor hoor je wanneer je je hiervoor via Magister kunt inschrijven. Het leuke en bijzondere van de pluslessen is dat het klassenverband wordt doorbroken. Dit betekent dat je met anderen mag en moet samenwerken. Misschien wel met een vriend of vriendin van groep 8, die in een andere klas zit.

Hulplessen

Heb je hulp nodig voor een bepaald vak? Dan kun je in kleine groepjes extra uitleg of andere hulp krijgen. Dit kan ook op het gebied van dyslexie of faalangst zijn.

Science lessen

Zit je op het vwo of de havo en vind je het leuk om dingen te onderzoeken? Ben je nieuwsgierig hoe iets werkt? Dan zul je het leuk vinden om te horen dat je in de brugklas twee uren per week het vak science krijgt. Je leert op een wetenschappelijke manier vraagstukken te benaderen. Je krijgt een onderzoeksvraag, doet onderzoek, maakt een verslag en geeft een presentatie. Het onderzoeksdeel voer je uit in het science lokaal. Dit lokaal is ingericht als een laboratorium en je kunt o.a. gebruik maken van laptops.

Zit je in een mavo-, kader- of basisklas dan kun je via de pluslessen ook inschrijven voor science lessen.

Wil je meer weten over het keuzeprogramma of hoe je het moet invullen kijk dan onder Mijn Winklerprins bij Alles over Magister

Gymnasium en atheneum

Deelschool vwo: gymnasium en atheneum vanaf de 2e klas 

In de deelschool vwo, die bestaat uit gymnasium en atheneum, worden hoge eisen gesteld aan intelligentie en doorzettingsvermogen van leerlingen. Ben je in staat abstract en logisch te denken? Dan is het vwo iets voor jou. Op het vwo moet je een algemene culturele interesse en een goede studiemotivatie hebben. De grote mate van zelfstandigheid eist van de leerlingen een goede discipline. Het diploma geeft toegang tot het wetenschappelijk onderwijs (wo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). Op het vwo kies je na drie jaar een profiel. De profielkeuze bepaalt in hoge mate de mogelijkheden voor de vervolgstudie. De volgende profielen worden aangeboden:

– cultuur & maatschappij (CM)
– economie & maatschappij (EM)
– natuur & gezondheid (NG)
– natuur & techniek (NT)
– of een combinatie van CM en EM of NG en NT

De deelschool vwo is gevestigd op locatie J.G. Pinksterstraat 26, Veendam. Wil je meer informatie over het gymnasium van Winkler Prins? Lees dan het bulletin van de docenten Grieks en Latijn.

Contactpersonen:
– Jong, mw. drs. A. de, directeur – (06) 215 173 88 – a.de.jong@winklerprins.nl
– Mil, mw. B.M. van, coördinator – (06)  270 80 334 – bm.van.mil@winklerprins.nl
– Wageman, dhr. P. C., loopbaanbegeleider – pc.wageman@winklerprins.nl
– Gooijert, dhr. P., examensecretaris – (06) 467 508 26 – p.gooijert@winklerprins.nl
– Dikkers, mw. drs. A., leerlingbegeleider – a.dikkers@winklerprins.nl
– Ketelaar, mw. J.S., leerlingbegeleider – j.ketelaar@winklerprins.nl
– Oord, mw. J.A. van der, leerlingbegeleider – ja.vd.oord@winklerprins.nl
– Veen, mw. R. van der, leerlingbegeleider – r.vd.veen@winklerprins.nl
– Vondeling, mw. drs. G.F., leerlingbegeleider – gf.vondeling@winklerprins.nl
– Kamp, mw. L.A., soc. veiligheidscoördinator – la.kamp@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal in de lijst Namen en telefoonnummers onder Mijn Winkler Prins en achterin de schoolgids.

Lessentabel VWO

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt vijftig minuten. In de 2e en 3e klas heb je 32 lesuren per week. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen vakken. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De directeur deelschool stelt dit vast.

Gebruik werkboeken

Onderstaande bijlage geeft aan welke werkboeken wel of niet beschreven mogen worden.

Havo

Deelschool havo vanaf de 2e klas

De deelschool havo lijkt veel op het vwo, maar de eisen die aan leerlingen worden gesteld zijn meer op praktische vaardigheden gericht. Deze vaardigheden zijn bijvoorbeeld het kunnen plannen, samenvatten, samenwerken en probleemoplossend kunnen werken. De grote mate van zelfstandigheid eist van de leerlingen een goede motivatie en discipline. Het is ook een algemeen vormende opleiding, net zoals het vwo. Het diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo) en eventueel toegang tot het vwo. Daaraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Om toegelaten te worden tot het vwo moet je dan op je eindexamen een gemiddeld eindcijfer hebben behaald van 6,5 of hoger.

In de havo kiezen de leerlingen een profiel. De profielkeuze bepaalt in hoge mate de mogelijkheden voor de vervolgstudie. De volgende profielen worden aangeboden:

– cultuur & maatschappij (CM)
– economie & maatschappij (EM)
– natuur & gezondheid (NG)
– natuur & techniek (NT)

De deelschool havo is gevestigd op locatie J.G. Pinksterstraat 26, Veendam.

Contactpersonen:
– Bruins, dhr. H. Directeur (06) 215 173 87 h.bruins@winklerprins.nl
– Bakema, dhr. drs. R.R, Coördinator, (06) 215 173 80 rr.bakema@winklerprins.nl
– IJsenbrand, mw. drs. L.L.F.H. Loopbaanbegeleider llfh.ijsenbrand@winklerprins.nl
– Gooijert, dhr. P., Examensecretaris (06) 467 508 26 p.gooijert@winklerprins.nl
– Abbink, mw. H., Leerlingbegeleider h. abbink@winklerprins.nl
– Dikkers, mw. drs. A. Leerlingbegeleider a.dikkers@winklerprins.nl
– Oord, mw. J. van der Leerlingbegeleider/soc. veiligheidscoördinator ja.vd.oord@winklerprins.nl
– Nienhuis, mw. A. Leerlingbegeleider a.nienhuis@winklerprins.nl
– Schuurman, dhr. H.E. Leerlingbegeleider (06) 113 847 32 he.schuurman@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal op de lijst ‘namen en telefoonnummers’ onder Mijn Winkler Prins of te vinden achter in de schoolgids.

Lessentabel havo

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt vijftig minuten. In de 2e en 3e klas heb je 32 lesuren. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen vakken. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De directeur deelschool stelt dit vast.

Gebruik werkboeken

Onderstaande bijlage geeft aan welke werkboeken wel of niet beschreven mogen worden.

Mavo

Deelschool mavo vanaf de 2e klas De deelschool mavo bereidt leerlingen voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het havo en het mbo niveau 3 en 4. Het onderwijs is voornamelijk theoretisch en minder praktisch gericht. In de 4e klas kies je een van de drie beroepssectoren techniek, economie of zorg & welzijn. Mavo plus vanaf de 2e klas Een leerling die de mavo-opleiding succesvol heeft afgerond, kan daarna naar het mbo. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk door te stromen naar havo. Leerlingen die dat willen en kunnen, maken met een aangepast programma meer kans op een succesvolle aansluiting op havo. Zo wordt in het nieuwe mavoplus traject extra aandacht besteed aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Ook wordt door de havo-afdeling een speciaal programma verzorgd, om te kijken of dit vervolgtraject echt wat voor jou is. De deelschool mavo is gevestigd op locatie Raadsgildenlaan 1, Veendam.

Contactpersonen:
– Jager, mw. I. Directeur a.i. (06) 204 076 95 g.jager@winklerprins.nl
– Pot, dhr. T. Coördinator (06) 349 210 88 t.pot@winklerprins.nl
– Gersen, dhr. M. Coördinator  m.gersen@winklerprins.nl
– Hassing, dhr. S. Coördinator s.hassing@winklerprins.nl
– Magnus, mw. J. Loopbaanbegeleider (06) 425 820 50 j.magnus@winklerprins.nl
– Nijholt, dhr. H. Examensecretaris (06) 349 210 89 h.nijholt@winklerprins.nl
– Elsma, mw. W. Leerlingbegeleider/soc. veiligheidscoördinator (06) 158 643 85 w.elsma@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal op de lijst ‘namen en telefoonnummers’ onder Mijn Winkler Prins of te vinden achter in de schoolgids.

Lessentabel mavo

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt vijftig minuten. In de 2e klas mavo plus heb je 34 lesuren; in de tweede klas mavo regulier heb je 32 lesuren. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen vakken en ook of je in de mavo plus-stroom zit. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De directeur deelschool stelt dit vast.

Gebruik werkboeken

Onderstaande bijlage geeft aan welke werkboeken wel of niet beschreven mogen worden.

Vmbo kader/basis

Deelschool kader/basis vanaf de 2e klas De deelschool kader/basis bereidt leerlingen voor op het behalen van een diploma dat toegang geeft tot het mbo. De kaderberoepsgerichte opleiding (kb met techniek, zorg & welzijn, economie) bestaat voor bijna de helft uit praktijklessen die samenhangen met de gekozen beroepssector, te weten techniek breed (techniek), zorg & welzijn breed (zorg & welzijn) of handel & administratie (economie). Het diploma van deze opleiding geeft toegang tot het mbo niveau 3 en 4. De basisberoepsgerichte opleiding (bb met techniek, zorg & welzijn, economie) bestaat voor bijna de helft uit sectorgerichte praktijklessen, te weten techniek breed (techniek), zorg & welzijn breed (zorg & welzijn) of handel & administratie (economie). De nadruk ligt vooral op praktijk en minder op theorie. Het diploma van deze opleiding geeft toegang tot het mbo niveau 2. Wist u dat wij één van de Toptechniekscholen in Nederland zijn? Vmbo kader/basis, 2e klas, is gevestigd op locatie Raadsgildenlaan 1. Vmbo kader/basis techniek en economie, klas 3 en 4 zijn gevestigd op locatie Raadsgildenlaan 11. Vmbo kader/basis zorg & welzijn, klas 3 en 4 zijn gevestigd op locatie J.G. Pinksterstraat 26.

Contactpersonen:
– Veenhuizen, mw. D.Y. van Directeur (06) 521 735 14 dy.v.veenhuizen@winklerprins.nl
– Voslamber, dhr. G.H. Loopbaanbegeleider (06) 524 178 76 gh.voslamber@winklerprins.nl
– Graaf, dhr. G.J. de Coördinator/Loopbaanbegeleider (06) 215 173 91 g.de.graaf@winklerprins.nl
– Nijholt, dhr. H. Examensecretaris (06) 349 210 89 h.nijholt@winklerprins.nl
– Boer, mw. J.A. de Coördinator/leerlingbegeleider ja.de.boer@winklerprins.nl
– Jalvingh, mv. V.G. Coördinator/Leerlingbegeleider (06) 437 285 24 vg.jalvingh@winkleprins.nl
– Sanders, dhr. H.J. Leerlingbegeleider (06) 524 274 60 hj.sanders@winklerprins.nl
– Schuurman, dhr. H.E. Leerlingbegeleider/soc. veiligheidscoördinator (06) 113 847 32 he.schuurman@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal op de lijst ‘namen en telefoonnummers’ onder Mijn Winkler Prins of te vinden achter in de schoolgids.

Lessentabel VMBO kader-basis

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. Een lesuur duurt vijftig minuten. In de 2e klas heb je 32 lesuren. Voor de hogere klassen is dit afhankelijk van de door jou gekozen beroepsrichting en vakken. Het definitieve aanbod van keuzevakken (welk vak en het aantal vakken) is afhankelijk van de mogelijkheden van de school. De directeur deelschool stelt dit vast.

Gebruik werkboeken

Onderstaande bijlage geeft aan welke werkboeken wel of niet beschreven mogen worden.

Praktijkonderwijs

Eersteklassers met een advies praktijkonderwijs gaan naar de praktijkschool. Deze opleiding bereidt je voor op een baan in de vrije sector of in beschut werk. Op de praktijkschool ga je naast theorie, veel met je handen aan het werk. Een kleine groep leerlingen stroomt vanaf hun 16e jaar uit naar het (schakel) Entree onderwijs. De grootste groep leerlingen verlaat de praktijkschool na hun 18e verjaardag en stroomt, als dit mogelijk blijkt, uit naar werk. Je krijgt onderwijs in een mooi, modern en kleurrijk pand en in een veilige, inspirerende, veelzijdige en uitdagende leeromgeving. Rust, regelmaat, respect en duidelijkheid zijn kernbegrippen op deze school. De praktijkschool is gevestigd aan het Jan Salwaplein 2 te Veendam. In de folder van de Praktijkschool vindt u meer informatie.

Contactpersonen:
– Stuut, mw. A. Directeur – (06) 551 746 10 – ae.stuut@winklerprins.nl
– Valk, mw. T. Coördinator/leerlingbegeleider/soc. veiligheidscoördinator – (06) 425 820 31 – t.valk@winklerprins.nl
– Adrichem van, mw. B. Stagecoördinator en -begeleider- (06) 46404102  – b.van.adrichem@winklerprins.nl
– Munting, dhr. A. Stagebegeleider – (06)557 831 26 – ar.munting@winklerprins.nl
– Koekkoek, mw. H.W.G. Logopedist – hwg.koekkoek@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal op de lijst ‘namen en telefoonnummers’ onder Mijn Winkler Prins of te vinden achter in de schoolgids.

Lessentabel praktijkschool

In onderstaande lessentabel staat aangegeven hoeveel lesuren je per week per vak krijgt. In het begin van het schooljaar krijg je het rooster, waarop precies staat vermeld hoe lang je met een bepaald vak bezig bent.

Time Out

Naast de zes deelscholen hebben we nog een tussenvoorziening Time Out voor leerlingen die de lessen binnen het reguliere onderwijs voor korte of langere tijd niet kunnen volgen. Oorzaken hiervan kunnen bijvoorbeeld sociale problemen thuis of op school zijn. Time Out gebruikt een programma dat geschikt is voor de leerling met het doel toe te werken naar een beter passend traject. Hierbij zijn twee mogelijkheden. Leerlingen kunnen terugkeren naar het reguliere onderwijs of doorschakelen naar een vervolgtraject, bij voorbeeld een andere opleiding, werk of hulpverlening. Er worden wel proefwerken en tentamens gemaakt om daarna toch te kunnen doorstromen naar het volgende cursusjaar of mee te doen aan het eindexamen. Soms halen leerlingen via Time Out het diploma. In de folder Time Out vindt u meer informatie over Time Out. Time Out is gevestigd aan de Parallelweg 25 in Veendam.

Contactpersoon:
– Pot, mw. I. Coördinator Time Out Tussenvoorziening/soc. veiligheidscoördinator (06) 117 20 297 i.pot@winklerprins.nl

De overige medewerkers staan allemaal op de lijst ‘namen en telefoonnummers’ onder Mijn Winkler Prins of te vinden achter in de schoolgids.

Passend Onderwijs op Winkler Prins

Het schoolbestuur van Winkler Prins werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 (SWV). Op de website van het samenwerkingsverband Groningen Ommeland 20.02 (SWV) www.passendonderwijsgroningen.nl vindt u meer informatie over het Passend Onderwijs. Wat is Passend Onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten hieruit zijn, dat: • scholen voor regulier en special onderwijs gaan samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen; • scholen zorgplicht hebben om een leerling op de meest passende onderwijsplek te plaatsen; dit hoeft niet de eigen school te zijn; • scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samenwerken aan de integrale ondersteuning en zorg aan leerlingen; • er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Techforfun

Techniek moet een prominentere plaats krijgen op de basisschool. Maar hoe realiseer je dat in een gewoon klaslokaal? In Veendam krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 techniekles op de onderbouw locatie van het voortgezet onderwijs: Winkler Prins. Vrijwilligers begeleiden de leerlingen bij het maken van vogelhuisjes, ballonracers en zenuwspiralen. Ook het bedrijfsleven helpt financieel een handje (Actemium/Nedmag/ ABS Group BV). Het levert niet alleen betere technieklessen op, maar verbetert ook de doorgaande leerlijn. Op donderdag 6 november 2014 ging een afvaardiging van het Techforfun-project naar Groningen voor de prijsuitreiking van de Onderwijsprijs. Winkler Prins is met het techniekproject Techforfun in de categorie voortgezet onderwijs winnaar geworden van de Onderwijsprijs voor de provincie Groningen (2013-2015). In de landelijke finale in Rotterdam, op 25 maart 2015, heeft het project een gedeelde tweede prijs binnen gesleept.

Sponsoren

sponsors

Digitalisering onderwijs

Dit najaar zetten we een belangrijke stap in het verder digitaliseren van het onderwijsaanbod. Als middel om het onderwijs te ondersteunen, zullen we in oktober 2015 starten met de invoering van tablets voor de leerlingen van het brugjaar en de praktijkschool. Vanaf 17 september is het mogelijk om de iPad te bestellen via www.vandijk.nl. In de bijlage vindt u een handleiding waarin de stappen worden beschreven die gezet moeten worden bij de bestelling van de iPad. Ook hebben we een lijst gemaakt met veel gestelde vragen en antwoorden op die vragen. Ook vindt u daar e-mailadressen voor het stellen van eventuele andere vragen. Waarom digitaliseren? • Recht doen aan de landelijk geformuleerde ambitie van VO scholen om, met behulp van ICT, leerlingen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs, het werkveld en de maatschappij • Ons onderwijs nog meer op maat aanbieden en met meer eigentijdse methodes werken • Beter kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen (differentiëren) en de leerlingen nog beter kunnen volgen in hun leervorderingen • Lessen meer aantrekkelijk maken door meer gebruik te maken van, bij deze digitale tijd horende, activerende werkvormen. Het is van belang te benadrukken dat wij de iPad zien als een hulpmiddel voor leerlingen bij het leren. Naast de iPad blijven we tijdens de lessen nog steeds werken met de bestaande tekstboeken en werkboeken.