CSE vervalt, schoolexamens bepalen uitslag

De minister van OCW heeft vandaag besloten dat het centraal examen dit schooljaar komt te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen en leerlingen de tijd om tot het einde van het schooljaar het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Binnenkort komt het ministerie met een aangepaste zak-/slaagregeling en de gang van zaken rondom de herkansing van het schoolexamen na 6 juni.

Het opschorten van de schoolexamens is hiermee van de baan. Het advies aan schoolbesturen is om:

  • tot 6 april schoolexamens digitaal en op afstand te organiseren;
  • op korte termijn in principe geen fysieke schoolexamens af te nemen;
  • de tijd te nemen om de schoolexamens af te ronden.

Ook is het belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk en op afstand doorgaat, zodat de examenleerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de afronding van het schoolexamen.

Duidelijkheid

Verschillende belangenorganisaties als VO-raad en AOb hebben – gezien de uitzonderlijke situatie en onzekerheid waarin we ons bevinden – aangedrongen op het laten vervallen van de centrale examens en het is goed dat er nu duidelijkheid is voor schoolleiders, leraren, examenkandidaten en ouders.

De maatregel geldt voor alle centrale examens, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. Ook voor deelnemers aan de Staatsexamens (zoals een deel van de vso-leerlingen) vervallen de centrale examens.

WP blij met deze beslissing

Wij zijn blij met deze keuze. Het schoolexamen is van hoge kwaliteit en geeft een goede indicatie van het niveau van onze leerlingen. Het diploma dat dit jaar wordt uitgereikt, geeft dezelfde doorstroomrechten naar het vervolgonderwijs.

Wij gaan deze week bekijken wat dit besluit betekent voor de verdere afronding van het schoolexamen waarbij het onze inzet is om zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen. Met de extra tijd die er nu is gekomen voor de afronding van het schoolexamen kunnen leerlingen zich ook langer, beter en met minder stress voorbereiden op deze afronding en kunnen we samen werken aan een mooi resultaat voor zoveel mogelijk leerlingen. Wij houden jullie op de hoogte.