Informatie voor ouders

lijn

Algemeen

Een van onze doelstellingen is dialoog. We willen in het contact met ouders en leerlingen open staan voor signalen van uw kant. We zullen u voldoende informeren, uw vragen beantwoorden en mogelijke problemen willen we in goed overleg met u oplossen. We benadrukken dat u altijd het initiatief kunt nemen om buiten de georganiseerde momenten om contact op te nemen met de mentor, de docent, de directeur deelschool of andere medewerkers van onze school als u met een vraag of een probleem zit. Meestal zorgt een telefonisch contact al snel voor duidelijkheid of een oplossing. Soms is het nodig dat er een gesprek plaatsvindt.

Magister

Ouders en leerlingen kunnen via het programma Magister inzage krijgen in het huiswerk, cijfers en afwezigheid van hun kinderen. Magister is te vinden middels deze link: http://winklerprins.magister.net. Sla deze site op bij uw favorieten zodat u er bij kunt als de site van Winkler Prins zelf niet bereikbaar is. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen op school hun inlogcode. Nieuwe ouders krijgen ongeveer 4 weken na de start van het schooljaar een brief thuisgestuurd. Ouders die al oudere kinderen op Winkler Prins hebben kunnen met hun bestaande account inloggen. In Magister zelf kunnen ze dan kiezen tussen hun kinderen. Voor de leerlingen is er ook nog een gratis iPhone/Android app beschikbaar. Alles over Magister vind je hier

Financiën

De kosten voor voortgezet onderwijs worden bijna volledig vergoed. De leerlingen krijgen de leermiddelen gratis. Deze worden door de school beschikbaar gesteld. Leerlingen krijgen een inlogcode en bestellen het pakket rechtstreeks bij studieboekhandel de Ruiter & Fanoy. Ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar worden ouders en leerlingen hierover geïnformeerd. Kosten die voor eigen rekening van ouders komen zijn de vrijwillige ouderbijdrage (€ 50,-), de kosten voor vervoer van en naar school en de kosten voor excursies en werkweken. Deze worden door de school in rekening gebracht. Verder is er nog een aantal zelf aan te schaffen spullen. In sommige gevallen is er een financiële ondersteuning mogelijk, door een tegemoetkoming in de schoolkosten of door een betalings- of kwijtscheldingsregeling. Nadere informatie kunt u vinden op www.ibgroep.nl. De directeur deelschool kan meer informatie geven over een betalings- of kwijtscheldingsregeling. Kan uw zoon of dochter door de inkomenssituatie van uw gezin niet deelnemen aan schoolse en/of buitenschoolse activiteiten, dan kan er een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld en/of Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds. Onderstaand treft u de adresgegevens aan: Stichting Leergeld Telefoon: 06 – 107 415 36 Postbus 103 9640 AC Veendam E-mail: leergeldveendam@hotmail.com Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds Telefoon: 050 – 316 44 52 Postbus 610 9700 AP Groningen E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl

Ouderraad & medezeggenschap

Taken ouderraad
De leden van de ouderraad helpen bij en denken mee over het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school. De ouderraad heeft geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie, bij elke vergadering is een directeur deelschool aanwezig. Twee leden van de ouderraad zijn ook lid van de medezeggenschapsraad.

De ouderraad ontvangt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de ouderraad geïnformeerd over wat er leeft in de schoolorganisatie en kan zij dit uitdragen naar de ouders.

Hoe werkt de ouderraad?
De ouderraad vergadert tien keer per jaar en onderdeel van elke vergadering is het behandelen van een thema, waarvoor (indien van toepassing) een deskundige wordt uitgenodigd. Jaarlijks organiseert de ouderraad samen met de school een thema-avond voor alle ouders. Het doel van deze avonden is informatie verstrekken aan ouders met kinderen in de middelbare schoolleeftijd, en ouders in de gelegenheid stellen van gedachten te wisselen over het thema van die avond. Er wordt steeds gezocht naar een onderwerp dat voor alle groepen relevant is.

Daarnaast zijn op het jaarlijkse open huis enkele ouderraadsleden aanwezig om uitleg te geven over de ouderraad en ook bij de diploma-uitreiking op de deelscholen zijn twee ouderraadsleden aanwezig.

Organisatie ouderraad
De ouderraad bestaat uit maximaal 17 leden. De namen en telefoonnummers van de leden van de ouderraad zijn vermeld in de schoolgids Winkler Prins. Deze is te vinden in het Infocentrum. De ouderraadsvergaderingen zijn openbaar.

Contact ouderraad@winklerprins.nl.

Leerlingbegeleiding

Winkler Prins besteedt veel aandacht aan het begeleiden van leerlingen. We onderscheiden drie soorten begeleiding: • Leren leren: deze begeleiding richt zich op het helpen bij het behalen van goede schoolresultaten. Dit gebeurt natuurlijk tijdens de vaklessen, maar ook vooral bij de mentorlessen waar aandacht wordt geschonken aan een aantal belangrijke studievaardigheden, zoals ‘hoe maak en leer ik huiswerk’. Bij problemen met huiswerk kan hulp geboden worden. Bij achterstanden wordt remediale hulp ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van begrijpend lezen, rekenvaardigheden of omgaan met informatie. • Leren kiezen of loopbaanoriëntatie: deze begeleiding richt zich op het maken van de juiste keuze voor de beste leerroute binnen de school, het juiste vakkenpakket, vervolgopleiding of werkplek. • Leren leven: deze begeleiding richt zich op de sociaal-emotionele ondersteuning van de leerling. De docent De docent is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de leerlingen tijdens de lessen en de activiteiten. Daarbij gaat het niet alleen om het overbrengen van de inhoud van het vak, maar ook om begeleidingsaspecten van de leerling of de groep. De mentor De mentor neemt een belangrijke plaats binnen de begeleiding van de leerlingen in. De mentor is degene die het grootste gedeelte van de begeleiding voor zijn rekening neemt. De voornaamste bezigheden van de mentor zijn: • het begeleiden van de mentorgroep; • helpen bij problemen • het geven van extra leerhulp en keuzebegeleiding; • het onderhouden van contacten met de ouders. De leerlingbegeleider Leerlingen met persoonlijke problemen kunnen deze met de mentor bespreken. Soms zijn de problemen zo ernstig dat deze door hun mentor niet zijn op te lossen. De leerling kan dan aankloppen bij de leerlingbegeleider. Deze leerlingbegeleider kan helpen bij het voorkomen of oplossen van problemen, hulp bieden en eventueel doorverwijzen naar andere hulpverleners. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de leerlingbegeleiders van de deelscholen staan vermeld bij de deelscholen. De loopbaanbegeleider/decaan De loopbaanbegeleider/decaan begeleidt het proces van de vakkenpakketkeuze, studie- en beroepskeuze. Naast de directeur en mentor is de loopbaanbegeleider/decaan een vertrouwde gesprekspartner voor elke leerling. Het ondersteuningsteam Het ondersteuningsteam is een netwerk van medewerkers binnen de school, waar leerlingen worden besproken op aanraden van een mentor die zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een leerling. Binnen het team wordt vastgesteld of extra begeleiding van een leerling (binnen of buiten de school) gewenst of noodzakelijk is. Het is de taak van het ondersteuningsteam docenten te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met problemen en eventueel het vervolgtraject voor deze leerlingen in beeld te brengen, zoals het aanmelden bij het Zorg- en Adviesteam (ZAT). Elke locatie heeft een eigen ondersteuningsteamteam. Verder kan hulp worden aangeboden via – het Zorg- en Adviesteam (ZAT) – De orthopedagoog/schoolpsycholoog – Het Centrum Jeugd en Gezin – Begeleiding bij verzuim. Alle informatie hierover is te vinden in de schoolgids.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat ouders, leerlingen of medewerkers niet tevreden zijn met de dienstverlening van onze school. In eerste instantie is het de bedoeling dat gezamenlijk wordt geprobeerd de klacht in een gesprek met de betreffende medewerker of directeur op te lossen. De meeste problemen worden vaak op die manier in goed overleg opgelost. Lukt dit niet naar tevredenheid, blijf er dan niet mee rondlopen, maar kom er mee! Er is altijd een vangnet waar u als ouder/medewerker of waar jij als leerling terechtkunt. Een gesprek met een van de vertrouwenspersonen van Winkler Prins kan soms verhelderend werken. We willen dat iedereen op school in een sociaal veilig klimaat kan leren of werken.

Wanneer u meent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachten Commissie (LKC), waarbij onze school is aangesloten. Wij volgen de klachtenregeling die is gebaseerd op de werkwijze van de LKC. In deze klachtenregeling zijn de formele regels vastgelegd voor het afhandelen van een klacht. Contactgegevens Landelijke Klachten Commissie (LKC): LKC Postbus 85191 3508 AD Utrecht

Klachten bij ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld, kunnen leerlingen, ouders en medewerkers een beroep doen op ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen. Zij bieden een luisterend oor bij klachten over sociale veiligheid op school.

De vertrouwenspersonen zijn:
Dhr. Peter Pentinga: tel. (06) 554 823 27, p.pentinga@winklerprins.nl
Mw. Naomi Smit: n.smit@winklerprins.nl

Wp vert4rouwenspersonen 2017 website

Een dag uit het leven van een brugklasser.